Psychisch kwetsbare burgers onvoldoende in beeld bij gemeenten

7 september 2015

Hoe krijgen we de verbinding tot stand tussen de gemeenten en de regionaal en plaatselijk actieve cliënten- en familieorganisaties in de GGZ? Soms hebben ze elkaar al weten te vinden als samenwerkingspartner maar veel vaker nog niet. Psychisch kwetsbare burgers zijn nog onvoldoende in beeld bij gemeenten en hun ondersteuning en participatie blijft daardoor achter bij andere beter bekende groepen, als ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Terwijl de transitie die gaande is juist kansen kan bieden voor herstel, zelfregie en participatie.

Het Landelijk Platform GGz, Per Saldo, GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie constateren dat er door de snelheid van de transitie nog onvoldoende ruimte is voor het realiseren van de echte transformatie. Ervoor zorgen dat gemeenten de voorwaarden scheppen waarmee mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen werken aan herstel en kunnen participeren. Daar gaat het project Tasforce aan werken.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Per Saldo en met de VNG, GGZ Nederland, de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie. De Taskforce maakt deel uit van het programma Regio in de wijk.

Meer ruimte en een sterke stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid

Sinds januari zijn een flink aantal zorgtaken vanuit het Rijk overgeheveld naar gemeenten. Voor het doel van de veranderingen ‘zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid daadwerkelijk kunnen meedoen aan de samenleving’, is het belangrijk dat de stem van mensen met psychische kwetsbaarheid en hun naastbetrokkenen op lokaal niveau stevig verankerd is. Ook dient er voldoende ruimte te zijn voor zelfhulp, persoonlijke groei en herstel. Om die reden is het Landelijk Platform GGz het programma ‘Regie in de regio’ gestart. Hierin willen we samen met de in de regio actieve mensen, sleutelpersonen en organisaties aan de slag. De Taskforce maakt onderdeel uit van dit programma.

Lees meer over de Taskforce en Regio in de wijk.

Bron: LPGGz