Kennisagenda Gerontopsychiatrie

29 mei 2017 Kennisagenda Gerontopsychiatrie

In verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de afgelopen jaren steeds meer ouderen met psychische problemen komen te wonen. Dat stelt verpleeg- en verzorgingshuizen, maar zeker ook de thuiszorg voor een nieuwe uitdaging. Er is vraag naar deskundigheidsbevordering, goede praktijken en handvatten voor de organisatie van zorg.

Steeds meer ouderen met chronische psychiatrische problemen worden opgenomen in een verpleeghuis. De zorg voor deze groep vraagt om een andere benaderingswijze dan voor bewoners met dementie of een somatische aandoening. Hoe bied je hen goede zorg, structuur en een veilige woonomgeving? Hoe ga je om met wanhoop, achterdocht, agressie of manipulerend gedrag? Hoe zorg je dat het team goed is toegerust voor deze complexe zorg? Deze vragen komen aan bod tijdens de studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis op 8 oktober 2018 georganiseerd door StudieArena.

Voorafgaand aan de studiedag is er door StudieArena en het NKOP (Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie) een vragenlijst gemaakt om meer inzicht te krijgen in het zorg- en ondersteuningsaanbod voor cliënten met psychiatrische problematiek in het verpleeghuis, de scholingsbehoeften en lopend onderzoek.

De enquête maakt kennishiaten en vragen rond ouderen met psychische problemen zichtbaar. Graag delen wij de uitkomsten van de enquête om zo meer inzicht te geven in kennisbehoeften rond de zorg voor deze kwetsbare cliëntengroep in het verpleeghuis.

De enquêteresultaten worden door StudieArena gebruikt voor het samenstellen van een nieuwe studiedag rond dit thema. Het NKOP gebruikt de uitkomsten bij het opstellen van een Kennisagenda Gerontopsychiatrie voor het verbeteren van de zorg voor ouderen met psychiatrische problematiek in verpleeg- en verzorgingshuizen. De studiedagen en kennisagenda Gerontopsychiatrie dragen bij aan de verspreiding van de beschikbare kennis naar de praktijk, het creëren van samenhang in onderzoek en het geven van inzicht in bestaande kennishiaten en kennisvragen.

Meer informatie over de nieuwe studiedag

Download hier de enquêteresultaten.