Gerontopsychiatrie - MAPPING studie

14 januari 2019 Gerontopsychiatrie - MAPPING studie

De MAPPING studie

Multimorbiditeit van psychiatrische en somatische aandoeningen komt veel voor, met name bij ouderen. Multimorbiditeit is een relevant fenomeen, omdat het over het algemeen een negatief effect heeft op gezondheid, kwaliteit van leven en het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen.

Diagnostiek is complex vanwege het gelijktijdig optreden van psychiatrische en somatische symptomen, waardoor het traditionele diagnostisch instrumentarium nogal eens niet toepasbaar is. Zo kunnen door de aanwezigheid van een psychiatrische stoornis, (lichamelijke) klachten op een ongebruikelijke manier gepresenteerd worden, kan de cliënt zijn klachten bagatelliseren en/of zich onttrekken aan diagnostiek en afspraken. Zeker bij ouderen wordt een psychiatrische stoornis vaak miskend, omdat deze wordt geïnterpreteerd als een voor ouderen ‘normale’ reactie. Dit kan het beloop van een lichamelijke ziekte negatief beïnvloeden. Omgekeerd kan de aanwezigheid van een ernstige lichamelijke ziekte het vaststellen van een psychiatrische aandoening bemoeilijken.

Voor cliënten zelf heeft het samengaan van somatische en psychiatrische aandoeningen meestal een negatieve invloed op het functioneren en de wijze waarop zij zich aan hun ziekte aanpassen.

Cliënten met psychiatrische en somatische multimorbiditeit die zijn opgenomen in een verpleeghuis hebben veel risicofactoren voor probleemgedrag. Dit gedrag beïnvloedt de interactie tussen cliënt en zorgverlener en tussen cliënten onderling en lijkt om een specifieke aanpak in de begeleiding te vragen.

Er is dan ook behoefte aan meer kennis over deze doelgroep, die in de literatuur maar zeer beperkt gevonden is. Hiertoe is de MAPPING studie opgezet waarin kenmerken, (neuro)psychiatrische symptomen en zorgvragen van “residents with Mental And Physical Problems residing In Dutch NursinG homes”  in kaart zijn gebracht.

Anne van den Brink, specialist ouderengeneeskunde bij De Waalboog en onderzoeker Gerontopsychiatrie Radboudumc, presenteert op de landelijke studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis de onderzoekzoeksresultaten van de MAPPING studie naar multimorbiditeit van psychiatrische en somatische aandoeningen.

Meer informatie studiedag Gerontopsychiatrie in het verpleeghuis >