DementieNet - Werken in netwerken

9 oktober 2015

Staatssecretaris van Rijn heeft aangegeven dat goede dementiezorg start bij het vormgeven van netwerken. Zowel thuis als intramuraal. Goede netwerken gaan verder dan samenwerken, maar zorgen ook voor verbinding. DementieNet is een nieuwe ontwikkeling waarbij de vorming van netwerken wordt gefaciliteerd. Hierbij wordt deels voortgeborduurd op de ervaringen van ParkinsonNet.

Het RadboudMC is bij 11 dementieketens inmiddels aan de slag met DementieNet. Wat zijn de voordelen van werken in netwerken voor de cliënten en mantelzorgers? Hoe verhoudt DementieNet zich tot regionale ketens en netwerken binnen een zorginstelling? Hoe kan je zelf netwerken vormgeven en wat vraagt het werken binnen netwerken van jou?

Op het landelijk congres Moderne Dementiezorg verzorgden Prof. dr. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie en hoofd afdeling Geriatrie Radboudumc Alzheimer Centrum en Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet, een duo-presentatie over het vormen van netwerken en wat dit in praktische zin vraagt van de zorgprofessionals. Zie voor meer informatie: www.dementienet.com.

Achtergrondinformatie DementieNet

Goede dementiezorg is samenhangend:
    •    bij mensen bij dementie ontbreken er schakels in het functioneren van de hersenen.
    •    in de zorg voor mensen bij dementie ontbreken er vaak nog schakels tussen de betrokken professionals en tussen informele zorg, mantelzorg en professionals.
 
Inmiddels is er al tien jaar gewerkt aan het organiseren van dementieketens en daar heeft de dementiezorg zeker baat bij gehad. Toch blijkt dat er grote verschillen zijn in kwaliteit en uitkomsten van zorg tussen de verschillende regio's in Nederland.

De verandering van financiering vanaf 1 januari 2015 heeft grote consequenties hebben voor mensen met dementie. Zij zullen langer thuis blijven wonen, er komt meer nadruk op zelfmanagement. Er zal meer inzet nodig zijn van informele netwerken. Partijen zoals gemeente en huisartsen worden nog belangrijkere spelers.

Verbinden van het zorg-, medische en welzijnsdomein is cruciaal voor de thuiswonende mensen met dementie. We kunnen dit het beste in lokale netwerken organiseren dus in de wijk of in dorp of gemeente. Wijkverpleegkundigen, POH's ouderenzorg en lokaal werkende casemanagers dementie kunnen een belangrijke verbindende rol spelen in dit lokale netwerk. DementieNet wil ondersteuning bieden aan lokale netwerken om de dementiezorg in gezamenlijkheid te verbeteren en efficiënter te maken door beter af te stemmen.

Samenwerkingsmodel

In het samenwerkingsmodel wordt het kernteam gevormd door de huisarts, de (wijk)verpleegkundige, de welzijnswerker en de mantelzorger. Indien mogelijk kan gebruiken we bestaande samenwerkingsverbanden die er lokaal al zijn, zoals bijvoorbeeld wijknetwerken voor kwetsbare ouderen. Samen bepalen zij of bijvoorbeeld een ergotherapeut, een eerstelijns psycholoog, een casemanager of juist het wijkteam moet worden ingeschakeld bij de behandeling. Doordat ze de spin in het web zijn kunnen ze de verschillende methoden goed op elkaar afstemmen, elkaar aanvullen en zelfs versterken. Zo wordt de dementielast voor alle betrokkenen lichter.

Verbetercyclus

Ook worden netwerken gestimuleerd en geholpen zelf hun verbeterplannen te maken en zo nog gerichter aan de slag gaan. Eerst wordt hiervoor bekeken hoe goed de dementiezorg van het netwerk op dit moment is en welke verbeterpunten er zijn. We doen dit op basis van een compacte set kwaliteitsindicatoren. Het projectteam helpt deze gegevens te verzamelen en zorgt voor een overzichtelijke terugkoppeling. Deze kan vervolgens dienen voor het bepalen van het verbeterpunt. Dit doet het netwerk zelf.

Netwerkverbinder

Elk lokaal netwerk heeft een netwerkverbinder nodig, bijvoorbeeld een enthousiaste wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner. Deze verbinder wordt speciaal getraind en begeleid vanuit het projectteam om hun rol binnen het netwerk goed te vervullen.

Digitaal overlegforum

Deelnemers aan dit project krijgen ook toegang tot het digitale DementieNet overlegforum, dat is bedoeld om inzichten, kennis en ervaringen uit te wisselen met collega deskundigen. Want de routines van een mantelzorger kunnen een ergotherapeut op nieuwe ideeën brengen. De behandeling van de huisarts kan verbeterd worden dankzij de inzichten van een geriater (verbonden aan een AlzheimerCentrum of geheugenpolikliniek). Een beter communicerend netwerk van zorgverleners kan de zorglast van een wijkverpleegkundige enorm verlichten. Zo bundelen we onze krachten en verbeteren we samen het welzijn van onze patiënten! Dit overlegforum is nog in ontwikkeling en eind 2015 beschikbaar.

Samenwerking ketens dementie

We stemmen de werkwijze in de lokale Dementienetwerken af met de regionale Ketens voor dementiezorg, waar de lokale netwerken onder vallen zoals met Netwerk 100 en de keten Veenendaal-Rhenen.

Bron: www.dementienet.com