CODE Z - Continuïteit van zorg voor mensen met dementie in het ziekenhuis

1 april 2016

Voor mensen met dementie brengt een onverwachte opname in het ziekenhuis risico’s met zich mee, zoals lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Een oorzaak hiervan is een beperking in de communicatie en de informatieoverdracht tussen zorgverleners. Project CODE Z  (Continuïteit van zorg bij Opname van mensen met DEmentie in het Ziekenhuis) gaat afspraken over continuïteit van zorg verbeeren tussen huisartsen en zorgverleners in het ziekenhuis. Ook wordt een webapplicatie waar mogelijk ingezet, zodat zorgverleners eenvoudig over de actuele problemen van de patiënt kunnen overleggen. De patiënt en de mantelzorger kunnen via de webapplicatie ook met de zorgverleners communiceren. Onderzocht wordt wat de effecten van de verbeterde afspraken en het gebruik van de webapplicatie zijn op de continuïteit van zorg. Ook heropnames, opnameduur, ervaren medicatiefouten, ervaren kwaliteit van zorg, belasting van de mantelzorger en maatschappelijke kosten worden onderzocht. De verwachting is dat duidelijke samenwerkingsafspraken de kwaliteit van de zorg voor patiënten met dementie, die acuut worden opgenomen in het ziekenhuis, zal verbeteren.

Doel van het project
Het doel van dit project is de continuïteit van zorg optimaliseren bij ongeplande opname van mensen met dementie in het ziekenhuis. Er wordt een structuur voor samenwerking en overdracht tussen eerste en tweede lijn ontwikkeld en ingevoerd en er worden afspraken gemaakt over efficiënte  communicatiemiddelen. Waar mogelijk wordt de rol van de patiënt/ mantelzorger als zelfstandige partij in het zorgproces versterkt.

Onderzoek wordt in alle fases van het project gedaan, onder aansturing van het NIVEL, om de effecten te monitoren en bij te sturen. Code Z  zal indicatoren opleveren die landelijk inzetbaar zijn voor het monitoren van de kwaliteit van zorg.

Aanleiding
In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd om de samenwerking rondom mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren:

  • Casemanagement bij transities: doelstelling: betrokkenheid van de casemanager bij opname en verblijf in en bij ontslag uit het ziekenhuis om continuïteit in zorg te bereiken.
  • Communicatie en Organisatie op één Lijn: doelstelling: verbetering in de samenwerking tussen huisarts en casemanager en andere professionals rondom cliënten met dementie
  • EGPO: elektronisch gestructureerd patiënten overleg, een communicatietool, eerst ingezet in de regionale op één lijn projecten, vervolgens uitgebouwd naar een zelfstandig regionaal project. Naast efficiënte communicatie kan d.m.v. EGPO ook de patiënt/ mantelzorger meekijken en vragen stellen, het middel draagt bij aan participatie van deze doelgroep in de zorg

Naast deze projecten zijn rond ieder ziekenhuis initiatieven genomen om de overdracht tussen huisartsen en ziekenhuis voor de kwetsbare ouderen te verbeteren. Hieruit kwam het verzoek voort om dit onderwerp regionaal aan te pakken en ook de overdracht naar de specialist ouderengeneeskunde mee te nemen in hetzelfde project.

Goede afstemming en communicatie tussen professionals bij ongeplande opname in het ziekenhuis van mensen met dementie wordt nog als een belangrijke verbetering in de zorg voor deze doelgroep gezien. Project CODE Z richt zich de komende drie jaar op een model om deze zorg  te verbeteren en onderzoekt of dit model werkt.

Meer weten over hoe de zorg voor mensen met dementie en een acute zorgvraag kan worden verbeterd? Op 27 mei 2016 organiseert StudieArena de Landelijke Studiedag Acute zorg voor mensen met dementie.

Contactpersoon: Truus Leinders