Landelijke Werkconferentie AWBZ Pakketmaatregelen en de Wmo, hoe nu verder? (herhaling)
9 maart 2010

Landelijke Werkconferentie AWBZ Pakketmaatregelen en de Wmo, hoe nu verder? (herhaling)

Datum
dinsdag 9 maart 2010
naar boven

Landelijke Werkconferentie AWBZ Pakketmaatregelen en de Wmo, hoe nu verder? (herhaling)

Inleiding Actueel

Inleiding

Landelijke Werkconferentie

AWBZ Pakketmaatregelen en de Wmo, hoe nu verder?

Kanteling in ondersteunen en begeleiden van kwetsbare burgers.

StudieArena organiseerde op 9 maart 2010 de landelijke werkconferentie ‘AWBZ Pakketmaatregelen en de Wmo, hoe nu verder?’.

Met aandacht voor:
 • Monitor AWBZ pakketmaatregelen en gegevens MEENederland
 • Vraagverheldering en de inzet van cliëntondersteuners
 • Kanteling andere manier van werken: van zorg naar zelfredzaamheid
 • Stappenplan voor regie vanuit de gemeente
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden

Tijdens deze werkconferentie gaven MEENederland en de NPCF (Monitor AWBZ) inzicht in de gevolgen van de pakketmaatregelen voor de diverse cliëntgroepen.

Extra aandacht ging uit naar de vraag hoe u kwetsbare burgers kunt ondersteunen en begeleiden in deze nieuwe situatie. Welk stappenplan gemeenten zouden kunnen volgen om zelfregie van kwetsbare burgers te versterken en hoe kunnen zorg- en welzijnsprofessionals zelfredzaamheid
van individuele cliënten en cliëntgroepen ondersteunen. In diverse workshops was extra aandacht voor goede voorbeelden die hierbij aansluiten.

Deze werkconferentie werd inhoudelijk ondersteund met bijdragen van o.a.: MOVISIE, MEENederland, NPCF, Vilans en RadarAdvies.


Achtergrondinformatie
AWBZ Pakketmaatregelen

Met ingang van 1 januari 2010 hebben mensen met een lichte lichamelijke of psychiatrische beperking, die moeite hebben met participeren in de samenleving, geen recht meer op ondersteuning vanuit de AWBZ. Ook de mensen met psychosociale problemen komen niet langer in aanmerking voor begeleiding vanuit de AWBZ.

Het gevolg van de pakketmaatregelen is dat deze groepen op een andere manier ondersteuning moeten organiseren. Naast het aanspreken van het eigen netwerk zullen zij vaker, in het kader van de Wmo, een beroep doen op de gemeente.

Uitdaging

De uitdaging voor u als gemeente of maatschappelijke organisatie is hoe om te gaan met de toenemende vraag voor ondersteuning. Welke doelgroepen hebben ondersteuning nodig? En hoe kunt u zelfredzaamheid en participatie stimuleren en ondersteunen? Kortom hoe kunt u anticiperen op de gevolgen van de AWBZ Pakketmaatregelen.

Programma werkconferentie
Opzet

Inleidingen over actuele signalen uit het veld en interviews met diverse deskundigen worden afgewisseld met interactieve workshops, waarin goede praktijkvoorbeelden worden toegelicht.

Doel

Doel van deze werkconferentie is kennis en ervaringen uit te wisselen over de gevolgen van de AWBZ Pakketmaatregelen en de mogelijkheden voor het begeleiden van kwetsbare burgers naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie in het kader van de Wmo.


Donatie voor goede initiatieven die aansluiten bij de AWBZ pakketmaatregelen

In de werkconferenties (4 februari / 9 maart) over de AWBZ pakketmaatregelen heeft StudieArena aandacht besteed aan enkele initiatieven die een alternatief bieden voor ondersteuning en begeleiding. Voorbeelden die deels worden ondersteunt vanuit de Wmo en daarnaast ook afhankelijk zijn van giften.

StudieArena wil innovatieve ideeën graag ondersteunen en zo iets terug doen voor de betreffende cliëntgroepen. Daarom hebben wij 4 projecten een donatie van totaal 2000 euro geschonken. Het gaat om de volgende initiatieven:

 • Wijk en Psychiatrie (WeP) van stichting Welzijn Amersfoort.
 • ’t Trefpunt van Kwintes in de Bilt.
 • Schatmeester-project van Alifa Enschede (buurtregisseurs in de wijk Roombeek).
 • Maatschappelijk Activeringscentrum Doen-ja! in Alphen aan de Rijn.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Maatschappelijke steunsystemen
2 .1 Trefpunt voor kwetsbare mensen
1 .2 PGB welzijn ter ondersteuning van chronisch zieken
2 .2 Bereiken/betrekken van mensen met psychosociale problemen
1 .3 Maatschappelijk activeringscentrum koppeling WWB en Wmo
2 .3 Begeleiding van risicogezinnen
1 .4 Schatkistmethode: vrijwillige inzet / sociale participatie
2 .4 Ondersteuning gezinnen met gehandicapte kinderen

Extra informatie

Rapporten en methoden:

Felicie de Vree heeft in haar lezing verwezen naar een onderzoek van Research voor Beleid. Deze rapportage betreft de resultaten van de eerste van twee metingen, waarin met cliënten, gemeenten en zorgaanbieders is gesproken over de gevolgen van de AWBZ Pakketmaatregelen en de wijze waarop de verschillende partijen daarmee omgaan. De samenvatting treft u in de reader van de werkconferentie, <klik hier> voor het volledige rapport.


Hieronder treft u meer informatie over de AWBZ pakketmaatregelen, enkele interessante artikelen, rapportages en de websites van relevante organisaties.

Participatie uit de AWBZ: wat staat gemeenten te doen?

Artikel van o.a. Vilans, MOVISIE, RadarAdvies n.a.v. twee eerdere werkconferenties van StudieArena: <klik hier>. 

Interessante artikelen & onderzoeksrapporten:
 • Zie voor meer informatie over de (her)indicatie van het CIZ: www.ciz.nl en een artikel over CIZ in Zorg & Welzijn <klik hier>.
 • ActiZ over de AWBZ pakketmaatregelen <klik hier>.
 • AWBZ maatregelen hebben invloed op ketenzorg dementie <klik hier>.
 • Kamertekst toekomstvisie indicatiestelling AWBZ en CIZ: <klik hier>.
 • Meer informatie voor cliënten vindt u terug op postbus 51.
 • Tweede voortgangsrapportage pakketmaatregelen AWBZ 2009: <klik hier>.
 
 • Nieuwsitems MOGroep: <klik hier>.
 • Rapport HHM Effecten AWBZ pakketmaatregelen op de Wmo: <Klik hier>.
 • Onderzoek van NOOM naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten, <klik hier> voor het rapport.

 

 • Artikel over extra zorg voor mantelzorgers <klik hier>.
 • Artikel Volkskrant 12 januari 2010
  60 duizend mensen minder in de AWBZ

DEN HAAG - Ruim 60 duizend mensen zijn, na het van kracht worden van strengere eisen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), in de eerste negen maanden van 2009 die zorg kwijtgeraakt. Daarmee lijkt staatssecretaris Bussemaker (PvdA), die verantwoordelijk is voor de AWBZ, de beoogde bezuiniging ruimschoots te halen. Lees hele artikel <klik hier>.


Deze werkconferentie wordt inhoudelijk ondersteund door o.a. de volgende organisaties:


Achtergrond informatie over de AWBZ Pakketmaatregelen:

Maatregelen psychosociale grondslag 2008 en 2009

Voor twee genomen maatregelen in de AWBZ bestaat op basis van de grondslag psychosociaal probleem niet langer de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor begeleiding en persoonlijke verzorging. Het doel voor deze maatregelen is dat de afbakening van de AWBZ met het gemeentelijk domein scherper wordt. De verwachting is dat als gevolg van deze maatregel mensen met psychosociale problemen vaker een beroep op door gemeenten gefinancierde voorzieningen zullen doen.

Pakketmaatregel begeleiding

Door de pakketmaatregel in de AWBZ zijn met ingang van 1 januari 2009 ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling samengevoegd tot 2 nieuwe aanspraken: begeleiding en behandeling. Een deel van de huidige aanspraak activerende begeleiding gaat naar de nieuwe aanspraak begeleiding en een deel gaat naar de aanspraak behandeling.

Cliënten met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke beperking komen vanaf 2009 niet meer in aanmerking voor begeleiding vanuit de AWBZ. Een groot deel van deze mensen zal zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Een aantal mensen zal voor ondersteuning een beroep doen op de gemeente of andere instellingen. De verwachting is dat tussen de 2000 en 2500 mensen in 2009 hun zorgvraag zullen neerleggen bij de gemeenten.