Landelijke Werkconferentie AWBZ Pakketmaatregelen en de Wmo, hoe nu verder?
4 februari 2010

Landelijke Werkconferentie AWBZ Pakketmaatregelen en de Wmo, hoe nu verder?

Datum
donderdag 4 februari 2010
naar boven

Landelijke Werkconferentie AWBZ Pakketmaatregelen en de Wmo, hoe nu verder?

Inleiding Actueel

Inleiding

Landelijke Werkconferentie

AWBZ Pakketmaatregelen en de Wmo, hoe nu verder?

Kanteling in ondersteunen en begeleiden van kwetsbare burgers.

De werkconferentie van 4 februari 2010 is reeds volgeboekt.

Gezien de grote belangstelling is besloten een extra bijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomst vindt plaats op 9 maart 2010, wederom in de Observant in Amersfoort.


StudieArena organiseert op 4 februari 2010 de landelijke werkconferentie ‘AWBZ Pakketmaatregelen en de Wmo, hoe nu verder?’.

Met aandacht voor:

  • Onderzoeksresultaten: Meldactie gevolgen AWBZ pakketmaatregelen
  • Methoden voor activerende en persoonsgerichte begeleiding
  • Kanteling andere manier van werken: van zorg naar zelfredzaamheid
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden

Tijdens deze werkconferentie geven MEENederland en de NPCF inzicht in de gevolgen van de pakketmaatregelen voor de diverse cliëntgroepen.

Extra aandacht gaat uit naar de vraag hoe u kwetsbare burgers kunt ondersteunen en begeleiden in deze nieuwe situatie. Welke methoden hebben gemeenten in handen om de zelfregie van kwetsbare burgers te versterken en welke methoden zijn er voor zorg- en welzijnsprofessionals voor het ondersteunen van individuele cliënten en cliëntgroepen. In diverse workshops is extra aandacht voor goede voorbeelden die hierbij aansluiten.

Deze werkconferentie wordt inhoudelijk ondersteund met bijdragen van o.a.: Movisie, MEENederland, NPCF, Vilans en de Hogeschool INHolland.


Achtergrondinformatie
AWBZ Pakketmaatregelen

Met ingang van 1 januari 2010 hebben mensen met een lichte lichamelijke of psychiatrische beperking, die moeite hebben met participeren in de samenleving, geen recht meer op ondersteuning vanuit de AWBZ. Ook de mensen met psychosociale problemen komen niet langer in aanmerking voor begeleiding vanuit de AWBZ.

Het gevolg van de pakketmaatregelen is dat deze groepen op een andere manier ondersteuning moeten organiseren. Naast het aanspreken van het eigen netwerk zullen zij vaker, in het kader van de Wmo, een beroep doen op de gemeente.

Uitdaging

De uitdaging voor u als gemeente of maatschappelijke organisatie is hoe om te gaan met de toenemende vraag voor ondersteuning. Welke doelgroepen hebben ondersteuning nodig? En hoe kunt u zelfredzaamheid en participatie stimuleren en ondersteunen? Kortom hoe kunt u anticiperen op de gevolgen van de AWBZ Pakketmaatregelen.

Programma werkconferentie
Opzet

Inleidingen over actuele signalen uit het veld en interviews met diverse deskundigen worden afgewisseld met interactieve workshops, waarin goede praktijkvoorbeelden worden toegelicht.

Doel

Doel van deze werkconferentie is kennis en ervaringen uit te wisselen over de gevolgen van de AWBZ Pakketmaatregelen en de mogelijkheden voor het begeleiden van kwetsbare burgers naar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie in het kader van de Wmo.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2
1 .1 Maatschappelijke steunsystemen
2 .1 Trefpunt voor kwetsbare mensen
1 .2 PGB welzijn ter ondersteuning van chronisch zieken
2 .2 Bereiken/betrekken van mensen met psychosociale problemen
1 .3 Maatschappelijk activeringscentrum koppeling WWB en Wmo
2 .3 Begeleiding van risicogezinnen
1 .4 Schatkistmethode: vrijwillige inzet / sociale participatie
2 .4 Ondersteuning gezinnen met gehandicapte kinderen

Extra informatie

Hand-outs presentaties (niet in de reader opgenomen):

 
Rapporten en methoden:

 

Tot slot heeft Felicie de Vree verwezen naar een onderzoek van Research voor Beleid. Deze rapportage betreft de resultaten van de eerste van twee metingen, waarin we met cliënten, gemeenten en zorgaanbieders spreken over de gevolgen van de AWBZ Pakketmaatregelen en de wijze waarop de verschillende partijen daarmee omgaan. Vanaf half februari 2010 kunt u dit rapport downloaden vanaf de site www.research.nl.


Hieronder treft u meer informatie over de AWBZ pakketmaatregelen, enkele interessante artikelen en de websites van relevante organisaties.


Participatie uit de AWBZ: wat staat gemeenten te doen?
Artikel n.a.v. 2 eerdere bijeenkomsten van StudieArena: <klik hier>. 

 
Interessante artikelen & onderzoeksrapporten:
- Zie voor meer informatie over de (her)indicatie van het CIZ: www.ciz.nl en een artikel over CIZ in Zorg & Welzijn <klik hier>.
- Berichten ActiZ over de AWBZ pakketmaatregelen <klik hier> en AWBZ pakketmaatregelen hebben invloed op ketenzorg dementie <klik hier>.
- Artikel over extra zorg voor mantelzorgers <klik hier>.

- Kamertekst (nov. 09) VWS inzake toekomstvisie indicatiestelling AWBZ en CIZ: <klik hier>.
- Artikelen over begeleiding en ondersteunig in het tijdschrift Zorg+Welzijn: <artikel1>, <artikel2> & <artikel3>.
- Meer informatie voor cliënten vindt u terug op de website van postbus 51.
- Tweede voortgangsrapportage pakketmaatregelen AWBZ 2009: <klik hier>.
 
- Nieuwsitems MOGroep: <klik hier>. - Rapport HHM Effecten AWBZ pakketmaatregelen op de Wmo: <Klik hier>.
- Informatie over de Schatmeesters-methode: <klik hier>.
- Onderzoek van NOOM naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten, <klik hier> voor het rapport.

 

Artikel Volkskrant 12 januari 2010: 60 duizend mensen minder in de AWBZ

DEN HAAG - Ruim 60 duizend mensen zijn, na het van kracht worden van strengere eisen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), in de eerste negen maanden van 2009 die zorg kwijtgeraakt. Daarmee lijkt staatssecretaris Bussemaker (PvdA), die verantwoordelijk is voor de AWBZ, de beoogde bezuiniging ruimschoots te halen. Lees hele artikel <klik hier>.


Deze werkconferentie wordt inhoudelijk ondersteund door o.a. de volgende organisaties:


Achtergrond informatie over de AWBZ Pakketmaatregelen:

Maatregelen psychosociale grondslag 2008 en 2009

Voor twee genomen maatregelen in de AWBZ bestaat op basis van de grondslag psychosociaal probleem niet langer de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor begeleiding en persoonlijke verzorging. Het doel voor deze maatregelen is dat de afbakening van de AWBZ met het gemeentelijk domein scherper wordt. De verwachting is dat als gevolg van deze maatregel mensen met psychosociale problemen vaker een beroep op door gemeenten gefinancierde voorzieningen zullen doen.

Pakketmaatregel begeleiding

Door de pakketmaatregel in de AWBZ zijn met ingang van 1 januari 2009 ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en behandeling samengevoegd tot 2 nieuwe aanspraken: begeleiding en behandeling. Een deel van de huidige aanspraak activerende begeleiding gaat naar de nieuwe aanspraak begeleiding en een deel gaat naar de aanspraak behandeling.

Cliënten met een lichte lichamelijke en/of verstandelijke beperking komen vanaf 2009 niet meer in aanmerking voor begeleiding vanuit de AWBZ. Een groot deel van deze mensen zal zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Een aantal mensen zal voor ondersteuning een beroep doen op de gemeente of andere instellingen. De verwachting is dat tussen de 2000 en 2500 mensen in 2009 hun zorgvraag zullen neerleggen bij de gemeenten.