Landelijk Symposium 
Dagvoorzieningen Nieuwe Stijl
17 juni 2013

Landelijk Symposium
Dagvoorzieningen Nieuwe Stijl

Datum
maandag 17 juni 2013
naar boven

Landelijk Symposium Dagvoorzieningen Nieuwe Stijl

Inleiding Actueel Programma

Inleiding

Empowerment van mensen met dementie en hun mantelzorgers

Zullen naar de toekomst toe de grenzen tussen dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling vervagen? Hoe kunnen we voorkomen dat mensen bij ontwikkelingen in het ziektebeeld naar een andere dagvoorziening zouden moeten? Zijn er mogelijkheden tot samenwerking met andere doelgroepen? Hoe kunnen dagvoorzieningen meer individueel worden aangeboden? En hoe zijn vernieuwende vormen van dagvoorziening te financieren?

StudieArena
en zorginnovatiebureau DAZ organiseerde op 17 juni 2013 het Landelijk Symposium Dagvoorzieningen Nieuwe Stijl. Dit symposiumprogramma werd zowel in de ochtend als de middag aangeboden en vond plaats in De Observant in Amersfoort.

Er was speciale aandacht voor:

 • Bewezen effectieve interventies
 • Ontmoetingscentrum Dementie
 • Verschillende vormen van dagbesteding/dagopvang/dagbehandeling
 • Alternatieve organisatie- en financieringsvormen
 • Vraaggerichte en individuele oplossingen 

Ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers
Meer dan 70% van de mensen met dementie woont thuis, vaak ondersteunt door vrijwilligers en professionele hulpverlening. Dit percentage zal de komende jaren fors groeien. Veel thuiswonende dementerenden bezoeken een of andere vorm van dagvoorziening. Dit kan de empowerment, de eigen kracht en controle over eigen leven, aanzienlijk versterken. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis kan zo langer worden uitgesteld en vindt doorgaans pas plaats als het sociale netwerk, de familie of de mantelzorger, de dagelijkse ondersteuning en zorg niet meer kan opbrengen. Een goede en nuttige dagvoorziening kan het netwerk ontlasten en vormt zo een belangrijke bijdrage aan het langer thuis kunnen wonen van mensen met dementie. Naast meer traditionele vormen van dagvoorzieningen ontstaan steeds meer vernieuwende vormen. Betrokkenen kunnen hierdoor beter kiezen wat bij hen past. Op dit symposium was veel aandacht voor deze vernieuwingsslag.

Belangrijke veranderingen in bekostiging

Op dit moment wordt dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling uit drie verschillende financieringssystemen bekostigd: AWBZ, zorgverzekering en Wmo. Met ingang van 2015 wordt de rol van gemeenten in de bekostiging veel belangrijker. Ook is het overheidsbeleid erop gericht dat waar mogelijk meer eigen bijdragen betaald zullen gaan worden. Deze wijzigingen in financiering zullen naar verwachting ook leiden naar andere vormen en een andere inrichting van dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

download complete programma

Programma

Ochtend- of Middagsymposium


08:45 of 12:45 uur Ontvangst en registratie

09:30 / 13:30 uur Start middagprogramma

Praktische, emotionele en sociale begeleiding

Bewezen sociale interventies voor mensen met dementie
Professionele ondersteuning op een locatie voor thuiswonende mensen met dementie gaat verder dan alleen een kopje koffie. Zo blijkt uit diverse onderzoeken naar effectieve zorg- en behandelinterventies. Prof.dr. Rose-Marie Dröes licht een aantal van deze bevindingen toe en vertelt waarom zij het initiatief heeft genomen voor ontmoetingscentra dementie, waarvan er inmiddels al velen in Nederland bestaan. Ontmoetingscentra richten zich op mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Prof.dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar Psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij VU medisch centrum

Ontmoetingscentra in Den Haag    

Gemeente Den Haag heeft een duidelijke keuze gemaakt voor nieuwe initiatieven, waarbij het VU-model het uitgangspunt was. Dit heeft recentelijk geleid tot 15 vernieuwende initiatieven. Een korte toelichting op deze visie en beleidskeuze.
Riëlette van Leuven, beleidsmedewerker gemeente Den Haag

10:15 / 14:15 uur
Vijf inspirerende vormen en visies op dagvoorzieningen
presenteren zich in korte en dynamische Pecha Kucha presentaties.

 • Odensehuis

In het Odensehuis wordt niks aangeboden, maar staat de vraag van mensen met dementie en hun mantelzorgers centraal. Mensen kunnen makkelijk binnenlopen. Het Odensehuis wil een thuis zijn, zonder al teveel regels. Dit concept is ontwikkeld in Denemarken en inmiddels zijn ook in Nederland meerdere Odensehuizen geopend en in voorbereiding.
Margo Langedijk, programmamanager ontwikkeling Odensehuizen

 • Hoger opgeleiden en jongdementerende

Er moet meer diversiteit komen in het aanbod van dagvoorzieningen. Verpleeghuis Pieter Pauw in Wageningen heeft al jarenlang ervaring met een dagbesteding speciaal voor hoger opgeleiden en in oktober 2012 is dagbehandeling voor jong dementerenden gestart. In deze korte presentatie aandacht voor diversiteit in dagbesteding voor specifieke doelgroepen. Aan de orde komt: de aanpak, het nieuwe aanbod en de eerste ervaring van betrokkenen.
Patricia Vermeulen, locatiemanager Pieter Pauw Vilente

 • Dagvoorziening voor allochtonen

Turken, Marokkanen, Surinamers en vele andere 'medelanders' hebben soms hele andere normen en waarden rond de omgang met dementie. Naast een andere traditie speelt ook de taal een belangrijke rol. In diverse steden heeft men reeds ervaring met dagvoorziening speciaal voor allochtonen.
Deniz Özkanli, initiator van het eerste Alzheimer Theehuis en o.a. coördinator Zorghuis Sefkat en projectleider Dementelcoach voor Turkse en Marokkaanse mantelzorgers

 • Zorgboerderijen

Zorgboerderijen bieden mensen met dementie een zinvolle dagbesteding in een landelijke omgeving en ontlasten mantelzorgers van mensen met dementie tijdelijk van de zorg. Zo kan dagopvang op zorgboerderijen er toe bijdragen dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen. Een korte presentatie over het aanbod, de effecten en de sociale meerwaarde van zorgboerderijen.
Dr. ir. Simone de Bruin, zorgonderzoeker o.a. op gebied van zorgboerderijen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • DemenTalent - Radio Kootwijk

Radio Kootwijk - het monumentale zendstation - ligt middenin de natuur. In één van de bijgebouwen ontmoeten enkele tientallen jong dementerenden elkaar en worden zij begeleid/behandeld. Dit is tevens de uitvalsbasis van vele activiteiten: werken in de natuur, onderhoud van gebouwen, e.d. Deelnemers voelen zich weer nuttig, maar hebben ook baat bij de veiligheid van de groep. Een gezamenlijk project van Staatsbosbeheer en de Zorggroep Apeldoorn.
Daphne Mensink, projectleidster DemenTalent namens Zorggroep Apeldoorn

Ter afsluiting: interview met de gastsprekers

De aanwezigen op dit symposium verdelen zich in vijf groepen. Per groep is het mogelijk om met één van de gastsprekers door te praten over zijn/haar gepresenteerde concept of visie.

11:20 / 15:20 uur    Koffie -/ Theepauze        

11:40 / 15:40 uur    Meerwaarde van dagvoorzieningen voor mensen met dementie

Interview
Meerwaarde van zinvolle dagvoorzieningen voor mensen met dementie

Interview met een persoon met dementie over wat deelname aan DemenTalent voor hem betekent.
Interview door Daphne Mensink, projectleidster DemenTalent

Debat
Vraaggerichte en individuele oplossingen    

Collectief debat: dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling van mensen met dementie vindt vaak collectief plaats. Kan dat ook meer individueel? Wat is er te leren van andere ziektebeelden?
Debat o.l.v. Ruud Dirkse, directeur van zorginnovatiebureau DAZ

Brainstorm
Financiering en organisatievormen

Gemeenschappelijke brainstorm over organisatie en financiering. Hoe zijn vernieuwende vormen van dagvoorziening financierbaar, zeker als die ‘domeingrenzen’ van financieringssystemen raken en daarover heen gaan? Hoe worden financiers als gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar tot samenwerking geprikkeld? Zijn er nog andere financieringsbronnen. Een creatieve werksessie.
Brainstorm o.l.v. Jan Coolen, directeur Zorgondersteuning Cordaan

13:00 / 17:00 uur    Afsluiting en gelegenheid tot netwerken

Aanmelden ochtendprogramma>> (09:30 - 13:00 uur)
Aanmelden middagprogramma>> (13:30 - 17:00 uur)

Download programma: Symposium Dagvoorvoorzieningen Nieuwe Stijl.pdf

Extra informatie


De onderstaande hand-outs van de presentaties werden in eerste instantie beschikbaar gesteld aan de deelnemers van het betreffende congres en mogen niet verder verspreid/vermenigvuldigd worden of specifieke zaken gekopiëerd zonder schriftelijke toestemming van StudieArena. Dit in verband met copyright en originele bronvermelding.


Presentatie hand-out

 • Hand-out presentatie Prof.dr. Rose-Marie Dröes
 • Youtube video inleiding onmoetingscentra <klik hier>
 • Hand-out ontwikkelingen financiering/organisatie dagvoorzieningen

Achtergrondinformatie ontmoetingscentra Den Haag:

Interessante websites Dagvoorzieningen


Leuk idee voor dagbesteding maart 2014 met ondersteuning van Koopmans (tip deelnemer): De Nationale Pannenkoekdag

Websites voorbeelden dagvoorzieningen

Reviewartikelen

Ondersteunende technologie


Meer informatie Ontmoetingscentrum Dementie

Dementie treft niet alleen de persoon die het overkomt, maar het heeft ook een grote impact op diens directe omgeving. Daarom wordt gecombineerde ondersteuning sterk aanbevolen in de recent door Alzheimer Nederland gelanceerde Zorgstandaard Dementie. Het tegelijkertijd ondersteunen van de persoon met dementie en zijn mantelzorger heeft een bewezen meerwaarde op het functioneren en de kwaliteit van leven van beiden, bevordert behoud van eigen regie, en kan veel problemen verminderen of zelfs voorkomen, zoals gedrags- en stemmingsontregelingen, overbelasting van de mantelzorger en voortijdige opname in een institutionele zorgvoorziening. Helaas is deze gecombineerde ondersteuning nog lang niet overal in Nederland beschikbaar.

De afgelopen vijftien jaar zijn in verscheidene regio's in Nederland ontmoetingscentra opgezet waar mensen met dementie en hun verzorgers ondersteuning wordt geboden. De eerste centra startten in 1993 in Amsterdam op initiatief van Stichting Valerius en het VU medisch centrum.

De werkwijze van het Ontmoetingscentrum is gebaseerd op een gecombineerde aanpak: er wordt ondersteuning geboden aan mensen met ernstige geheugenproblemen die nog thuis wonen en aan de mantelzorgers. Vaak zijn dat familieleden, maar het kunnen ook vrienden en kennissen zijn die een groot deel van de zorg op zich hebben genomen.
Meer informatie: www.ontmoetingscentradementie.nl

*Nieuw* Informatiehelpdesk Effectieve zorg en behandeling bij dementie.

Het doel van de Informatiedesk van het VU is de opgedane kennis uit dit onderzoek te verspreiden onder diegenen die hier in hun dagelijks leven of werk profijt van kunnen hebben, zoals mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals, zorg- en welzijnsinstellingen en beleidsmakers.

Meer informatie: Informatiehelpdesk


Interessante websites dementiezorg algemeen

www.akta.nl Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl VUmc Alzheimercentrum (Amsterdam)
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Radboud Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over dementie
www.dementietechnologie.nl Informatie over o.a. (techn.)hulpmiddelen
www.bartimeus.nl Ondersteuning mensen met visuele beperking
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.clientenrechten.nl Informatie over rechten van zorgcliënten
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dekeerzijde.nl Training gericht op ervaringen cliënten
www.dementelcoach.nl Telefonische hulp aan de mantelzorgers
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be Informatieve belgische site
www.dementiedebaas.nl Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.erasmusmc.nl Centrum voor diagnostiek/begeleiding Pick-patiënten
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.focuscultura.nl Interculturele dementiezorg
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraatpg Opleiding Psychogeriatrie
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.herkendementie.nu Online test bij twijfel over dementie
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.iknl.nl Kenniscentrum voor pallitieve zorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.mijngelderseroos.nl Informatie over dementie

www.modernezorg.tv Korte films over vernieuwende zorg
www.moderne-dementiezorg.nl
Praktische informatie moderne dementiezorg
www.multiculturelezorgboerderij.nl
Voorbeeld multiculturele zorgboerderij

www.musictherapy.nl
Muziektherapie
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl
Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl
Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl
Locaties ontmoetingscentra in Nederland
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl
Info: lerend vermogen mensen met dementie
www.ouderenpsychiatrie.nl
Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.palliatief.nl Nederlandse vereniging voor palliatieve zorg

www.pasaan.nl
Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl
Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pick.nl
Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
www.pluspuntrotterdam.nl
Interculturele dementiezorg

www.pregoplus.nl
Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be
Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl
Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl
Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl
Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl
Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl
Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl
Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl
Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl
Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.trimbos.nl/ouderen Trimbos programma Ouderen
www.venvn.nl
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl
Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl
Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl
Zorgprogramma dementie (Vilans)