Landelijk Congres 
Van AWBZ naar Wmo
27 juni 2013

Landelijk Congres
Van AWBZ naar Wmo

Datum
donderdag 27 juni 2013
naar boven

Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo

Inleiding Actueel Programma

Inleiding

Zelfregie en eigen kracht in de praktijk

De kanteling van de AWBZ naar de Wmo gaat gepaard met forse bezuinigingen, verdere scheiding van wonen en zorg en decentralisatie van de extramurale begeleiding. Steeds meer kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking blijven zelfstandig thuis wonen. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale netwerken en collectieve voorzieningen. Wat vraagt dit van de organisaties en kunnen professionals omschakelen naar een meer faciliterende en ondersteunende rol?

Deze vragen stonden centraal op het Landelijk Congres Van AWBZ naar Wmo, zelfregie en eigen kracht in de praktijk. Het congres is georganiseerd door StudieArena in samenwerking met MOVISIE en Vilans en vond plaats op 27 juni 2013 in ’t Spant! in Bussum.

MOVISIE en Vilans hebben recent in kenniskringen goede voorbeelden en ervaringen in kaart gebracht. Deze voorbeelden en ervaringen vormen de leidraad van het congresprogramma. Zo werd er ingegaan op de aansluiting tussen formele en informele zorg, innovaties in arbeidsmatige dagbesteding, een heel andere manier om dagactiviteiten te organiseren, wijkarrangementen, zelfsturing en nog veel meer.

Het programma bood voor zowel bestuurders en managers als professionals sessies om kennis te delen en inspiratie op te doen voor in de eigen praktijk. De deelnemers konden in twee rondes een keuze maken uit acht uiteenlopende verdiepingssessies. Hierbij is zowel aandacht voor actuele ontwikkelingen als praktijkvoorbeelden en gaat u aan de slag met zelf ingebrachte casuïstiek.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

download complete programma

Programma

Let op er zijn geen plaatsen meer beschikbaar. Maar dit congres wordt herhaald!

Programma

09.00 uur     Ontvangst en registratie

09.30 uur     Start ochtendprogramma

voorzitter: Jeroen Meeder, directeur StudieArena

09.35 uur      Bewegen en vernieuwen

Wat zijn de huidige ontwikkelingen en vragen rondom de decentralisatie van extramurale begeleiding van AWBZ naar Wmo, welke mogelijkheden biedt dit en welke praktische oplossingen zien we?
Beatrijs Jansen,
senior projectleider Zorg en Ondersteuning in de buurt Vilans en Hilde van Xanten, senior adviseur Sociale Zorg MOVISIE

10.00 uur     Werken vanuit cliëntperspectief

Door de huidige ontwikkelingen moeten professionals beter aansluiten bij krachten in de leef- en belevingswereld van burgers in kwetsbare posities. Wat werkt wel en wat niet? Welke competenties hebben professionals, bestuurders, opleiders en beleidsmedewerkers nodig? En hoe ondersteun je klantgericht werken vanuit de organisatie?
Dr. Lineke Verkooijen, lector Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg Hogeschool Windesheim Flevoland en grondlegger van het model ‘Ondersteuning Eigen Regievoering’

10.25 uur     Koffie- / theepauze

10.40 uur     Sessieronde 1 (Maak uw keuze uit acht verschillende sessies)

12.30 uur     Lunchpauze en netwerken

13.30 uur     Visie op zelfregie en eigen kracht  

Aan de hand van inspirerende Pecha Kucha* presentaties nemen de gastsprekers u mee in hun visie over zelfregie, eigen kracht en samenredzaamheid, gevolgd door een debat met de sprekers en de zaal.
Hans-Martin Don, directeur Leger des Heils,
Fiet van Beek, bestuurslid Eigen Kracht Centrale en

Piet-Hein Peeters, journalist en redacteur ‘Onder het mom van zelfredzaamheid’

14.20 uur     Koffie- / theepauze

14.40 uur     Sessieronde 2 (Maak uw keuze uit acht verschillende sessies)

16.30 uur     Aansluitend netwerkborrel

* Een Pecha Kucha is een korte, dynamische presentatie, waarbij de spreker op een sprankelende wijze zijn/haar persoonlijke visie geeft.


Volgeboekt!!

Omschrijving sessies

Sessie 1: Aansluiting tussen formele en informele zorg (vol)
Hoe zorg je als gelijkwaardige partners voor een echt samenspel tussen de formele en informele zorg, tussen professionals en mantelzorgers, bekenden uit het sociale netwerk, vrijwilligers en buurtbewoners? We kennen inmiddels diverse voorbeelden met een mooi samenspel als het gaat om lichtere hulpvragen. Kunnen we hieruit leren hoe we tot een optimale balans kunnen komen in zorg en ondersteuning voor mensen met complexere ondersteuningsvragen? Aan de hand van een vernieuwend praktijkvoorbeeld en zelf ingebrachte casuïstiek gaat u met elkaar aan de slag.

Anita Peters, senior projectleider Sociale Zorg MOVISIE en

Cecil Scholten,
senior projectleider Informele Zorg Vilans

Sessie 2: (Arbeidsmatige) dagbesteding (vol)
Binnen arbeidsmatige dagbesteding zien we momenteel veel innovatie. Slimme verbindingen tussen zorg, welzijn, gemeenten en het bedrijfsleven staan hierbij centraal. Maar hoe pak je dat aan? Hoe stimuleer je werkgevers om mensen met een beperking in te zetten? Welke nieuwe modellen en werkwijzen gebruik je daarbij? Hoe zorg je ervoor dat er een win-win situatie ontstaat, bijvoorbeeld door dagbesteding in te zetten om leefbaarheid in buurten te bevorderen. In deze sessie passeren diverse voorbeelden de revue, waaronder het Cleanteam van Connexxion.

Angela Snijders, HR manager Connexxion,
Marjet van Houten, senior adviseur Participatie en Actief burgerschap MOVISIE en
Inge Redeker, senior programmamedewerker Kwaliteit en Innovatie Gehandicaptenzorg Vilans

Sessie 3: Andere opzet dagactiviteiten (vol)

Archipel stelt cliënten in staat om samen met een dagbestedingscoach een individueel programma samen te stellen dat past bij de eigen financiële mogelijkheden. Dit kan leiden tot een heel andere organisatie en opzet van dagactiviteiten. Niet meer apart per doelgroep of zorgaanbieder en met veel meer eigen regie voor de cliënt. In deze sessie bekijken we hoe je dagactiviteiten anders kunt opzetten, passend binnen de Wmo-filosofie en tegen lagere kosten.
Hans Hendriks, programmamanager transitieprogramma Cliënt in Regie Archipel Zorggroep en
Beatrijs Jansen,
senior projectleider Zorg en Ondersteuning in de buurt Vilans

Sessie 4: Wijkarrangementen (vol)

Wat is nodig om zorg en dienstverlening dicht bij huis te arrangeren? In Venlo is een wijkteam ingericht voor de toegang tot zorg en ondersteuning in de wijk. Een buurtwerkbedrijf voert klussen en diensten uit. Ook wordt de samenwerking met informele buurtnetwerken versterkt en ondergaan wijkvoorzieningen de omslag naar ‘huizen van de wijk’. In deze sessie is aandacht voor deze en andere inspirerende praktijkvoorbeelden en biedt u praktische handvatten voor de eigen praktijk.
Jan Lamers, programmaleider Venlodroom,
Barbara de Groen,
senior programma medewerker Chronisch Zieken Vilans en
Hilde van Xanten, senior adviseur Sociale Zorg MOVISIE

Sessie 5: Zelfsturing cliënt en samensturing (vol)

In de nieuwe opzet van langdurige zorg zitten cliënten zelf meer aan het roer. Daar komt het nodige bij kijken. Wat betekent het voor de diverse betrokken partijen? Wat zijn de competenties van (ervaringsdeskundige) medewerkers om in zo'n organisatie te werken? Wat zijn de grenzen? We belichten het thema aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.
Frans Dix, manager dagbesteding SMO Breda en
Cora Brink en Anne-Marie van Bergen, senior adviseurs programma Sociale Zorg MOVISIE

Sessie 6: Werken vanuit zelfregie(vol)

Zelfregie gaat over het richting geven aan je eigen leven, ook wanneer je een beroep op anderen moet doen voor ondersteuning bij zelfredzaamheid of participatie. Wat betekent werken vanuit zelfregie concreet voor de professionals? U maakt kennis met diverse interventies en de rol van taal. Tevens gaat u oefenen in het werken vanuit zelfregie aan de hand van het instrument 'Quez, Vragen naar zelfregie'.
Tino Gnocchi, ervaringsdeskundige in de GGZ en eigenaar van InZ en
Anouk Poll, adviseur Sociale Zorg MOVISIE

Sessie 7: Beleid en organisatie (vol)

Organisaties staan voor de uitdaging het werk anders in te richten. Het goed aansluiten bij de leefwereld van de cliënt is niet eenvoudig. Organisaties moeten leren los van de eigen grenzen effectiever te werken en zorgen dat professionals de ruimte krijgen om deze omslag goed kunnen maken. Hoe doe je dat? Wat werkt wel en wat niet? Deze sessie neemt u mee aan de hand van geslaagde en minder geslaagde trajecten. U krijgt praktische handvatten om als leidinggevende of bestuurder binnen uw eigen organisatie succesvol om te gaan met deze veranderingen.

Marc Räkers, grondlegger stichting Eropaf! en
Carolien de Jong, bestuurder stichting Eropaf! en Initiator en teamleider Samen DOEN teams Amsterdam-West

Sessie 8: Lokale kracht (vol)

De gemeente speelt een bepalende rol in het welslagen van de transitie AWBZ-Wmo. De gemeente Almere werkt succesvol samen met de instellingen en andere belanghebbende partijen. In deze sessie gaan we in op dit goede voorbeeld. U gaat met elkaar in gesprek over deze en andere mogelijke allianties en voorbeelden.
Allet Dopmeijer, programmamanager Transitie Sociaal Domein Almere,
Thomas Hofmans, oprichter RadarGroep en
Marjoke Verschelling, adviseur
Participatie en Actief burgerschap MOVISIE

Extra informatie

Interessante websites


Informatiestands

Active Info

Wij bieden en begeleiden internet oplossingen voor zorg- en welzijns-instellingen, zoals woonzorgcentra, verpleeghuizen, gemeenten en andere non-profit organisaties. Zo hebben wij o.a. een speciale app ontwikkeld. Om na vraagverheldering goed en efficiënt te kunnen verwijzen is een overzichtelijk, compact aanbod van groot belang. Wij hebben hiervoor een handige Verwijzingsapp ontwikkeld. Wij vullen deze app met specifieke informatie per gemeente en actualiseren de gegevens vervolgens regelmatig. Zo bent u altijd op de hoogte van het actuele aanbod en kunt u mensen naar de juiste (in)formele hulp verwijzen.
Zie voor meer informatie: Active Info>>


Bosch Healtcare

Een nieuwe oplossing is een stand-alone dementie systeem voor echtparen waarvan de partner dementerend is en die nog samen thuis wonen. Het systeem werkt met een baken bij iedere uitgangsdeur (bijv. voor en achter). De dementerende partner krijgt een zender om. Komt hij in de buurt van de baken/deur dan wordt automatisch een belsignaal gegeven of kan desgewenst de deur worden geblokkeerd met een kleefmagneet. Hierdoor heeft de andere partner meer zekerheid, veiligheid en rust. Lees verder over deze oplossing op de Bosch website. Bosch Healtcare>>


StudieArena

StudieArena organiseert in eigen beheer en geheel onafhankelijk congressen, studiedagen en werkconferenties op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen. StudieArena heeft tot doel het samenbrengen van bestuurders, beleidsmakers, managers en zorg en welzijnsmedewerkers in de langdurende zorg, met als motto: kennismaken is kennisdelen.

Mede afzenders van het congres:

MOVISIE

MOVISIE is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. De ambitie van MOVISIE is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.
www.movisie.nl>>

Vilans

Vilans is het kenniscentrum voor de langdurende zorg. Samen met het veld ontwikkelen zij vernieuwende en praktijkgerichte kennis. Vilans versnelt en verdiept de processen die nodig zijn om nieuwe kennis en goede voorbeelden met succes in de praktijk door te voeren. Zo houden we met elkaar de langdurende zorg efficiënt, betaalbaar en van goede kwaliteit en verbeteren we daarmee de kwaliteit van leven van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.
www.vilans.nl>>

De volgende organisaties hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd:

Hogeschool Windesheim, Eigen Kracht Centrale, Leger des Heils, Archipel Zorggroep, Venlodroom, SMO Breda, Connexxion, InZ, Passievoorzorg, RadarGroep en de gemeente Almere.