Landelijk Congres 
Multiculturele Dementiezorg
30 juni 2014

Landelijk Congres
Multiculturele Dementiezorg

Datum
maandag 30 juni 2014
Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
Bussum
Routebeschrijving
naar boven

Landelijk Congres Multiculturele Dementiezorg

Inleiding Actueel Programma Partners Kennismarkt Voor wie? Accreditatie

Inleiding

Dementie maakt kwetsbaar. De regie over het eigen leven wordt aangetast en iedereen kan getroffen worden. Maar in hoeverre is dementie voor migranten anders? Zorg- en welzijnsorganisaties weten deze grote groep ouderen met verschillende culturele achtergronden vaak moeilijk te bereiken. Oudere migranten en hun mantelzorgers maken vrijwel geen gebruik van het reguliere aanbod en hebben doorgaans weinig kennis over dementie. Ook taboe en schaamte spelen een grote rol. De onbekendheid met de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg kunnen het isolement en de overbelasting van mantelzorgers vergroten.

Dit congres ging over het invullen en vormgeven van zorg en ondersteuning voor dementerende mensen uit verschillende culturen. Wat zijn hun wensen en behoeften? Welke verklaringsmodellen zijn er en hoe kom je in contact met de doelgroep? En welke mogelijkheden zijn er om deze groep te ondersteunen, intramuraal en in de thuissituatie. Ook was er oog voor hoe mantelzorgers benaderd en begeleid kunnen worden, want cultuurspecifieke zorg voor mensen met dementie verdient meer aandacht!

Mocht je dit congres gemist hebben, houd dan onze congresagenda in de gaten voor nieuwe interessante congressen.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

09:00 uur

Ontvangst en registratie

09:30 uur

Start ochtendprogramma
Voorzitter: Wendie Zwarst, programmamaker StudieArena

09:40 uur

Actuele ontwikkelingen in de zorg vanuit multicultureel oogpunt

Met de Wmo 2015 krijgen gemeenten nog meer taken op het gebied van zorg en welzijn dan voorheen. Wat betekenen de huidige ontwikkelingen voor de ondersteuning van oudere migranten en hun familie/mantelzorgers? En wat vraagt dit van de betrokken professionals?
Wendela Gronthoud, directeur CABO voor oudere migranten

10:05 uur

Mantelzorger aan het woord

Karima El Yeznassni

10:20 uur

Verklaringsmodellen voor dementie bij migranten

Waarom is het bespreekbaar maken van dementie onder migranten vaak problematisch? Naast angst en taboes blijkt dat er verschillende verklaringsmodellen zijn die mantelzorgers met een migrantenachtergrond geven voor dementie. Welke modellen zijn er en wat kunnen deze bijdragen aan het leveren van adequate zorg?
Nienke van Wezel, gerontoloog en specialist Multiculturele Dementiezorg Alzheimer Nederland

10:45 uur

Koffie-/theepauze

11:05 uur

Sessieronde 1 * Maak uw keuze 7 verschillende sessies

12:20 uur

Multiculturele lunch en netwerken

13:20 uur

Mantelzorger aan het woord

Aan de hand van documentaire 'Mijn moeder is dement' neemt de betrokken mantelzorger Salih Gürbüz ons mee in zijn ervaringen

14:10 uur

Sessieronde 2 * Maak uw keuze uit 7 verschillende sessies

15:25 uur

Koffie-/theepauze

15:45 uur

Sessieronde 3 * Maak uw keuze uit 7 verschillende sessies

17:00 uur

Afsluitend netwerkborrel

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Inspiratiesessie

Ga samen met andere deelnemers de onbewandelde paden op. Brainstorm, zoek naar mogelijkheden, uitdagingen en oplossingen.

Debat

De deelnemers gaan met elkaar in discussie over soms controversiële thema's, onder leiding van een ervaren en deskundige gespreksleider. Let op: voor debatten geldt een beperkt aantal deelnemers.

Themalijnen
Dialoog en toegankelijkheid zorg
WMO 2015 en dagopvang
Cultuurspecifieke zorg
Ketenzorg en casemanagement
Eenzaamheid en mantelzorg
Levensverhalen en trauma's
Aanvullende zorg
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3
1 .1 Inzet vrijwilligers/ mantelzorgambassadeurs niet pluis fase
2 .1 De route naar diagnose en screening
3 .1 Van voorlichting naar dialoog
1 .2 Dementievriendelijke gemeente multicultureel
2 .2 Wmo 2015 en nieuwe vormen van dagopvang
3 .2 Formele versus informele zorg
1 .3 Werken met het transcultureel zorgmodel
2 .3 Cultuurspecifiek zorgleefplan
3 .3 Multiculturele versus mono-cultuurspecifieke woonvormen
1 .4 Dementieketen Multiculturele zorg
2 .4 Wat maakt multicultureel casemanagement anders?
3 .4 Multiculturele wijkarrangementen en wijkteams
1 .5 Eenzaamheid en participatie
2 .5 Cultureel interview
3 .5 Mantelzorgers overbelast
1 .6 Belang van levensverhalen
2 .6 Interculturele aspecten van ouderenmishandeling
3 .6 Migranten en vluchtelingen met trauma's en dementie
1 .7 Beweeg je Brein
2 .7 Complementaire zorg bij migranten
3 .7 Palliatieve zorg en ethische dilemma's

Partners

StudieArena
Zorginnovatiebureau DAZ
Actiz
Noom
Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
Alzheimer Nederland

Kennismarkt

Bosch Healthcare
ID-coach

Voor wie?

Dit congres was bedoeld voor:

 • Verpleegkundigen en verzorgenden
 • Medewerkers thuiszorg
 • Casemanagers en ketenregisseurs
 • POH-ers en huisartsen
 • Beleidsmedewerkers WMO van gemeenten
 • Medewerkers steunpunten mantelzorg
 • Medewerkers cliënten- en migrantenorganisaties
 • Medewerkers van kennisinstituten en brancheorganisaties
 • Medewerkers dagbehandeling en activiteitenbegeleiders
 • Specialisten ouderengeneeskunde en (psycho)gerontologen
 • Paramedici, psychologen en psychotherapeuten
 • Maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgenden en ouderenadviseurs
 • (Locatie)managers en afdelingshoofden
 • Medewerkers communicatie, P&O, HRM en scholing
 • Afdelingshoofden en docenten van opleidingen in zorg en welzijn

Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie toegekend door enkele beroepsverenigingen,
hieronder volgt binnenkort een overzicht:

 • V&VN (Kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

- Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
- Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
- Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
- Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
- Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen

 • BAMw (Beroepsregister van agogische en maatschappelijk werkers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)

Extra informatie

Interessante websites dementiezorg algemeen: 

www.akta.nl Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl VUmc Alzheimercentrum (Amsterdam)
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Radboud Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over dementie
www.dementietechnologie.nl Informatie over o.a. (technische)hulpmiddelen
www.bartimeus.nl Ondersteuning mensen met visuele beperking
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dekeerzijde.nl Training gericht op ervaringen cliënten
www.dementelcoach.nl Telefonische hulp aan de mantelzorgers
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be Informatieve belgische site
www.dementiedebaas.nl Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.focuscultura.nl Interculturele dementiezorg
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.dehaagsehogeschool.nl/lectoraatpg Opleiding Psychogeriatrie
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.iknl.nl Kenniscentrum voor palliatieve zorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.modernezorg.tv Korte films over vernieuwende zorg
www.moderne-dementiezorg.nl Praktische informatie moderne dementiezorg
www.multiculturelezorgboerderij.nl Voorbeeld multiculturele zorgboerderij
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl Locaties ontmoetingscentra in Nederland
www.opnieuwgeleerdoudgedaan.nl Info: lerend vermogen mensen met dementie
www.ouderenpsychiatrie.nl Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.palliatief.nl Nederlandse vereniging voor palliatieve zorg
www.pasaan.nl Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pick.nl Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
www.pluspuntrotterdam.nl Interculturele dementiezorg
www.pregoplus.nl Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.venvn.nl Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl Zorgprogramma dementie (Vilans)