Landelijk Congres Moderne Dementiezorg
23 november 2010

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Datum
dinsdag 23 november 2010
naar boven

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Inleiding Actueel Programma

Inleiding

tweede editie Landelijk Congres 'Moderne Dementiezorg'

Innovaties in de zorg voor mensen met dementie

StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ organiseerden i.s.m. het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum, Alzheimer Nederland en het Trimbos-instituut op 23 november 2010 een nieuwe editie van het landelijk congres Moderne Dementiezorg.

Een gevarieerd congresprogramma waarin vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse dementiepraktijk werden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Met speciale aandacht voor wat mensen met dementie nog wel kunnen.

De meer dan 475 deelnemers konden hun eigen congresprogramma samenstellen door een keuze te maken uit maar liefst 36 verschillende en inspirerende workshops. De sessies waren verdeeld naar de volgende thema’s:

 • Ketenzorg
 • Familieparticipatie en mantelzorg
 • Kleinschalig wonen
 • Communicatie
 • Activiteiten
 • Medicatie en behandeling
 • Speciale cliëntgroepen
 • Invloed van de omgeving en inzet techniek
 • Overig (bestuurlijke modellen, sterven en ethiek en juridische kant van dementiezorg)

Keynote sprekers:

 • Medicatie voor Alzheimer: is er een toekomst?

Prof. dr. Philip Scheltens, directeur Alzheimer Centrum VUmc en hoogleraar Cognitieve Neurologie, Vrije Universiteit Amsterdam

 • Lerend vermogen bij mensen met dementie

Prof. dr. Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 • Vogelvlucht Moderne Dementiezorg
Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ en auteur boek 'Had ik het maar geweten' over Moderne Dementiezorg

Accreditatie is toegekend door:

 • 6 punten - Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters.
 • 5,5 punten - Accreditatie Bureau Medisch Specialisten (ABMS).
 • In het Kwaliteitsregister V&V Nederland (V&VN) bestaat de mogelijkheid voor verpleegkundigen om de zogenaamde 'bewijsbare uren' op te voeren in hun portfolio. Geregistreerde verpleegkundigen die aan het congres deelnemen kunnen met het te verstrekken congrescertificaat van deze mogelijkheid gebruik maken.

Informatiestands en Hotspots
Ook dit jaar presenteerden kennisorganisaties en het bedrijfsleven zich op de informatiemarkt waar u kennis kon maken met vernieuwende zorgoplossingen.

O.a. de volgende organisaties namen deel met een informatiestand:

De Hotspots met leuke vernieuwende innovaties en projecten waren ingevuld door:

Heeft u interesse om op een komend congres deel te nemen met een informatiestand? Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met StudieArena, 035-5394005 / info@studiearena.nl.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

Programma

09.00 uur         Ontvangst en registratie

09.45 uur         Plenair programma

 • Medicatie voor Alzheimer: is er een toekomst?

Philip Scheltens, directeur Alzheimer Centrum VUmc en hoogleraar Cognitieve Neurologie, Vrije Universiteit Amsterdam

 • Lerend vermogen bij mensen met dementie

Roy Kessels, hoogleraar neuropsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 • Vogelvlucht workshopthema’s
Ruud Dirkse, directeur zorginnovatiebureau DAZ en auteur boek 'Had ik het maar geweten' over Moderne Dementiezorg
 
10.40 uur         Koffie-/theepauze & Kennismarkt
11.05 uur         Ronde 1 workshops (zie omschrijving onderaan)

12.00 uur         Wisseling workshops
12.05 uur         Ronde 2 workshops(zie omschrijving onderaan)    

13.00 uur         Lunch & Kennismarkt
13.45 uur         Ronde 3 workshops(zie omschrijving onderaan)

14.40 uur         Koffie-/theepauze & Kennismarkt
14.55 uur         Ronde 4 workshops(zie omschrijving onderaan)

15.50 uur         Plenair slot Dementiezorg anno 2025

3 gastsprekers schetsen hun toekomstscenario's voor dementiezorg.

16.45 uur         Netwerkborrel & Kennismarkt 

Stel uw eigen programma samen uit maar liefst 36 verschillende workshops!

Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4
1 .1 Ketenzorg - Organisatie ketenzorg
2 .1 Ketenzorg - Signaleren en verwijzen (niet pluis gevoel)
3 .1 Ketenzorg - Casemanagers
4 .1 Ketenzorg - Mobiele PG teams
1 .2 Familieparticipatie en mantelzorg - Van en voor vrijwilligers
2 .2 Familieparticipatie en mantelzorg - Samenspel familiezorg en formele zorg
3 .2 Familieparticipatie en mantelzorg - Training/coaching mantelzorgers
4 .2 Familieparticipatie en mantelzorg - Eigen Kracht-conferentie
1 .3 Kleinschalig wonen - Organisatie kleinschalig wonen
2 .3 Kleinschalig wonen - Welbevinden en activiteiten
3 .3 Kleinschalig wonen - Personeelsmotivatie
4 .3 Kleinschalig wonen - Personele bezetting
1 .4 Communicatie - Belevingsgericht contact
2 .4 Communicatie - Lerend vermogen
3 .4 Communicatie - Interventies bij moeilijk hanteerbaar gedrag
4 .4 Communicatie - Video Interactie Begeleiding
1 .5 Activiteiten - Werking geheugen en inzet herinneringsmuseum
2 .5 Activiteiten - Natuurcircus
3 .5 Activiteiten - Bewegen
4 .5 Activiteiten - Verbeeldingsmethodiek
1 .6 Medicatie en behandeling - Probleemgedrag en medicatie
2 .6 Medicatie en behandeling - Dementie en depressie
3 .6 Medicatie en behandeling - Delier
4 .6 Medicatie en behandeling - Rol van de huisarts
1 .7 Speciale cliëntgroepen - Vasculaire (schade bij) dementie
2 .7 Speciale cliëntgroepen - Frontotemporale Dementie
3 .7 Speciale cliëntgroepen - Jong dementerenden
4 .7 Speciale cliëntgroepen - Multiculturele dementiezorg
1 .8 Invloed omgevingsfactoren en techniek - Gebruikskwaliteit van huisvesting
2 .8 Invloed omgevingsfactoren en techniek - Zorg op afstand
3 .8 Invloed omgevingsfactoren en techniek - Invloed van licht
4 .8 Invloed omgevingsfactoren en techniek - Belevingstuinen
1 .9 Divers - Bestuurlijke modellen dementiezorg
2 .9 Divers - Handelings (on)bekwaam
3 .9 Divers - Sterven en ethiek
4 .9 Divers - Geheugenwinkel
1 .10 Personele bezetting

Extra informatie

Hieronder volgt aanvullende informatie over het congres Moderne Dementiezorg.

 • Informatie programmapartners
 • Programmaontwikkelaars en congresorganisatie
 • Internet websites

Programmapartners

Alzheimercentrum VUmc, het Alzheimercentrum binnen het VU medisch centrum is opgericht ten dienste van de patiëntenzorg en het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Het Alzheimercentrum VUmc is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de afdeling Neurologie VUmc en de Stichting Alzheimer Nederland. Binnen het Alzheimercentrum VUmc wordt onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg verricht op het gebied van dementie, in de breedste zin van het woord.
Meer informatie: www.alzheimercentrum.nl
 
Alzheimer Nederland, Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor mensen met dementie. Wij willen met ons werk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patientenbelangenorganisatie. Dit betekent dat wij opkomen voor de belangen van mensen met dementie en als fondsenwerver geld inzamelen. Het geld dat Alzheimer Nederland ophaalt, besteden we aan het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Bekijk een filmpje over de activiteiten van Alzheimer Nederland.
Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl
 
Trimbos-instituut, het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Daartoe ontwikkelen en gebruiken de medewerkers kennis van hoge wetenschappelijke kwaliteit en bundelen ze ervaringen van patiënten en goede praktijkvoorbeelden. Voorts zetten zij zich in om deze kennis toe te passen. Programma Ouderen Het programma Ouderen richt zich op het verbeteren van de geestelijke gezondheid van ouderen. Binnen dit programma is o.a. aandacht voor het thema dementie. Het Trimbos-instituut besteedt aandacht aan de manier waarop mensen met dementie omgaan met de gevolgen van hun ziekte en de manier waarop het zorgaanbod daarop aansluit. Ook ondersteuning van mantelzorgers valt onder dit thema.

Trimbos-instituut: Monitor Woonvormen Dementie
De eerste resultaten van de nationale Monitor Woonvormen Dementie zijn gepubliceerd. Deze monitor wordt om de twee jaar uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van VWS. De resultaten bieden concrete aanknopingspunten om de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie te verbeteren. Er wordt duidelijk inzicht gegeven in de variatie in zorgaanbod, benodigde inzet van personeel en hun welbevinden, maar geeft ook resultaten over de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de bewoners binnen uiteenlopende woonvoorzieningen. Op het congres besteden wij in 4 verschillende workshops aandacht aan de monitor.
Bestel Rapport Monitor Woonvormen Dementie <klik hier>.
Meer informatie: www.trimbos.nl, www.trimbos.nl (programma Ouderen) en www.dementiedebaas.nl.

Programmaontwikkelaars en congresorganisatie

StudieArena heeft i.s.m. innovatiebureau DAZ het congresprogramma Moderne Dementiezorg samengesteld. Daarnaast heeft StudieArena de organisatie van de dag verzorgd.

StudieArena organiseert in eigen beheer en geheel onafhankelijk congressen, studiedagen en werkconferenties op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen. StudieArena heeft tot doel het samenbrengen van bestuurders, beleidsmakers, managers en zorg en welzijnsmedewerkers in de langdurende zorg, met als motto: kennismaken is kennisdelen.
Meer informatie: www.studiearena.nl

innovatiebureau DAZ
, DAZ is een zorginnovatiebureau dat zich helemaal heeft gespecialiseerd in de processen rond zorgvernieuwing. De hoofdactiviteiten van DAZ vallen uiteen in twee groepen. Ten eerste het initiëren, begeleiden en ondersteunen van vernieuwende projecten in zorg, welzijn en wonen. Ten tweede het communiceren over innovaties, zodat die meer bekendheid en draagvlak krijgen. Bij beide hoofdactiviteiten bouwt DAZ bruggen tussen strategische keuzes van beleidsmakers en praktische veranderingen voor cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en anderen.
Meer informatie: www.anderszorgen.nl & www.hadikhetmaargeweten.nl.

Interessante websites

WEBSITE

OMSCHRIJVING

www.akta.nl Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl Alzheimercentrum Amsterdam
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over o.a. (techn.)hulpmiddelen
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.clientenrechten.nl Informatie over rechten van zorgcliënten
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be
www.dementiedebaas.nl
Informatieve belgische site
Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.erasmusmc.nl Centrum voor diagnostiek/begeleiding Pick-patiënten
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.herkendementie.nu Online test bij twijfel over dementie
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.mijngelderseroos.nl Informatie over dementie
www.modernezorg.tv Korte films over vernieuwende zorg
www.musictherapy.nl Muziektherapie
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl Locaties ontmoetingscentra in Nederland
www.ouderenpsychiatrie.nl Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.pasaan.nl Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pick.nl Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
www.pregoplus.nl Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.trimbos.nl/ouderen Trimbos programma Ouderen
www.venvn.nl Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl Zorgprogramma dementie (Vilans)