Landelijk Congres Moderne Dementiezorg
28 november 2011

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Datum
maandag 28 november 2011
naar boven

Landelijk Congres Moderne Dementiezorg

Inleiding Actueel Programma

Inleiding

derde editie

Landelijk Congres 'Moderne Dementiezorg'
Innovaties in de zorg voor mensen met dementie

StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ organiseerden i.s.m. het Alzheimercentrum van het VU medisch centrum, Alzheimer Nederland en het Trimbos-instituut op 28 november 2011 een nieuwe editie van het landelijk congres Moderne Dementiezorg.

Wederom een gevarieerd congresprogramma waarin vernieuwende ontwikkelingen uit de dagelijkse dementiepraktijk werden gecombineerd met de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Met speciale aandacht ging uit naar wat mensen met dementie nog wel kunnen. Dit congres kenmerkte zich door de vele disciplines die elkaar ontmoeten en inspireren. Dit jaar mochten wij 800 deelnemers verwelkomen.

De deelnemers konden hun eigen congresprogramma samenstellen door een keuze te maken uit maar liefst 44 verschillende en inspirerende sessies en debatten verdeeld naar de volgende thema’s:

 • Ketenzorg en casemanagement
 • Vroegsignalering en diagnosestelling
 • Familieparticipatie en mantelzorg
 • Zelfredzaamheid en zelfregie
 • Dagbesteding en begeleiding
 • Omgang met probleemgedrag
 • Communicatie en verleiding
 • Speciale cliëntgroepen
 • Techniek, ICT en domotica
 • Divers
 • Debatten

Nieuw dit jaar was dat de deelnemers in elke sessieronde ook konden kiezen voor een debat met elkaar. De debatten werden ingeleid door een deskundige en hebben als thema: Het ideale casemanagement, De zorgstandaard dementie, Toekomst van dagbesteding en Dementie en euthanasie.

Via de link hieronder kunt u het volledige congresprogramma downloaden: Congresprogramma Moderne Dementiezorg 2011.pdf.

Accreditatie is toegekend door:

 • 5 studiepunten - Cluster 1 (o.a. Huisartsen, Specialisten ouderengeneeskunde (Verenso))
 • 3 punten - FGzP (Federatie van Gezondheidspsychologen) - vakgroep Klinische psychologie
 • 3 punten - FGzP (Federatie van Gezondheidspsychologen) - vakgroep Klinische neuropsychologie
 • 6 studiepunten - StADAP (Vereniging voor Ergotherapeuten)
 • 6 studiepunten - KNGF / vakgroep NVFG (De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie. Accreditatie is aangevraagd voor zowel het algemene register als het register geriatriefysiotherapeut)
 • 6 studiepunten - V&VN (Het Kwaliteitsregister V&V Nederland)

Informatiestands en Hotspots
Ook dit jaar presenteerden kennisorganisaties en het bedrijfsleven zich op de informatiemarkt waar u kennis kon maken met vernieuwende zorgoplossingen.

O.a. de volgende organisaties namen deel met een informatiestand:

De Hotspots met leuke vernieuwende innovaties werden ingevuld door:

Heeft u interesse om op een komend congres deel te nemen met een informatiestand? Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met StudieArena, 035-5394005 / info@studiearena.nl.

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Programma

Programma

09.00 uur         Ontvangst/registratie & Kennismarkt

09.30 uur         Start plenair programma

- Wat is nu werkelijk kleinschalige zorg?
Prof.dr. Anne Margriet Pot, hoofd Programma Ouderen Trimbos-instituut
enhoogleraar Psychologie VU Amsterdam

- Nieuwe benaderingen van dementiezorg thuis

Prof.dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar Psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie bij het VU medisch centrum

10.15 uur         Koffie-/theepauze & Kennismarkt
10.35 uur         Ronde 1 sessies en debat (zie omschrijving onderaan)

11.35 uur         Wisseling sessies
11.45 uur         Ronde 2 sessies en debat (zie omschrijving onderaan)

12.45 uur         Lunch & Kennismarkt
13.40 uur         Ronde 3 sessies en debat (zie omschrijving onderaan)

14.40 uur         Koffie-/theepauze & Kennismarkt
15.10 uur        Ronde 4 sessies en debat (zie omschrijving onderaan)

16.10 uur         Plenair slotprogramma

Uitreiking van de Zorgvernieuwingsprijs van Alzheimer Nederland door Marco Blom, directeur onderzoek en beleid van Alzheimer Nederland. De prijswinnaar is gekozen door een stemming onder mantelzorgers.

Slot: Welke functies kunnen juist vooruit gaan bij het ouder worden en hoe kunnen we deze functies bij het benaderen van mensen met dementie aanspreken? Een bijzonder slotprogramma over muziek, bewegen en een ‘inkijkje’ in de hersenen. Met een muzikaal gastoptreden van een zeer speciaal Alzheimerkoor.
Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie VU Amsterdam en hoogleraar bewegingswetenschappen Rijksuniversiteit Groningen

17.00 uur         Netwerkborrel & Kennismarkt


Sessierondes

Werkvormen

Workshop

Na een toelichting over een praktijkvoorbeeld of een methodiek worden de deelnemers uitgedaagd tot actieve deelname.

Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4
1 .1 Ketenzorg en casemanagement - Welzijn in de dementieketen
2 .1 Ketenzorg en casemanagement - Casemanagement voor de diagnosestelling VOL
3 .1 Ketenzorg en casemanagement - Casemanagement intramuraal
4 .1 Ketenzorg en casemanagement - Rol van de huisarts
1 .2 Vroegsignalering en diagnosestelling - Vroeg interventies en zingeving bij dementie
2 .2 Vroegsignalering en diagnosestelling - Diagnosestelling en de vernieuwde IADL-vragenlijst
3 .2 Vroegsignalering en diagnosestelling - Specialist ouderen geneeskunde als diagnosesteller
4 .2 Vroegsignalering en diagnosestelling - Multimorbiditeit en Guided Care Model
1 .3 Familieparticipatie en mantelzorg - Kracht van de mantelzorger VOL
2 .3 Familieparticipatie en mantelzorg - Shared decision making VOL
3 .3 Familieparticipatie en mantelzorg - Ondersteuning bij jongdementie
4 .3 Familieparticipatie en mantelzorg - Eigen Kracht-conferentie
1 .4 Zelfredzaamheid en zelfregie - IADL en zelfstandig functioneren
2 .4 Zelfredzaamheid en zelfregie - Regiebevordende houding VOL
3 .4 Zelfredzaamheid en zelfregie - Vraaggestuurde organisatie VOL
4 .4 Zelfredzaamheid en zelfregie - Participatie en buurtgericht werken
1 .5 Dagbesteding en begeleiding - Ontmoetingscentrum
2 .5 Dagbesteding en begeleiding - Plezierige Activiteiten Methode
3 .5 Dagbesteding en begeleiding - Dagbestedingscoaches
4 .5 Dagbesteding en begeleiding - Leren van andere sectoren
1 .6 Omgang met probleemgedrag - Interventies bij moeilijk hanteerbaar gedrag VOL
2 .6 Omgang met probleemgedrag - Medicatie en probleemgedrag
3 .6 Omgang met probleemgedrag - Dementie en depressie VOL
4 .6 Omgang met probleemgedrag - Pijn en onbegrepen gedrag VOL
1 .7 Communicatie en verleiding - Belevingsgericht contact
2 .7 Communicatie en verleiding - Kunst van het verleiden en apathie
3 .7 Communicatie en verleiding - Spiritualiteit en zingeving
4 .7 Communicatie en verleiding - De Veder Methode
1 .8 Speciale cliëntgroepen - Vasculaire (schade bij) dementie
2 .8 Speciale cliëntgroepen - Frontotemporale dementie
3 .8 Speciale cliëntgroepen - Lewy Body Dementie VOL
4 .8 Speciale cliëntgroepen - Syndroom van Korsakov
1 .9 Techniek, ICT en domotica - Techniek en de werking van de hersenen
2 .9 Techniek, ICT en domotica - Woningaanpassingen en domotica
3 .9 Techniek, ICT en domotica - Zorg op afstand
4 .9 Techniek, ICT en domotica - Moderne personenalarmering
1 .10 Divers - Personele bezetting
2 .10 Divers - Lerend vermogen, probleemgedrag en gedragsverandering
3 .10 Divers - Virtueel verzorgingshuis
4 .10 Divers - Multiculturele dementiezorg en communicatie
1 .11 Debat - Het ideale casemanagement
2 .11 Debat - Zorgstandaard dementie
3 .11 Debat - Toekomst dagbesteding VOL
4 .11 Debat - Dementie en euthanasie VOL

Extra informatie

 • Hand-outs en achtergrondinformatie (lezingen/sessies/debatten)
 • Programma-partners
 • Programma-ontwikkelaars
 • Informatiestands congres
 • Interessante websites

Programmapartners

Alzheimercentrum VUmc, het Alzheimercentrum binnen het VU medisch centrum is opgericht ten dienste van de patiëntenzorg en het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. Het Alzheimercentrum VUmc is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de afdeling Neurologie VUmc en de Stichting Alzheimer Nederland. Binnen het Alzheimercentrum VUmc wordt onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg verricht op het gebied van dementie, in de breedste zin van het woord.
Meer informatie: www.alzheimercentrum.nl
 
Alzheimer Nederland, Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor mensen met dementie. Wij willen met ons werk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patientenbelangenorganisatie. Dit betekent dat wij opkomen voor de belangen van mensen met dementie en als fondsenwerver geld inzamelen. Het geld dat Alzheimer Nederland ophaalt, besteden we aan het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging. Bekijk een filmpje over de activiteiten van Alzheimer Nederland.
Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl

Film van Alzheimer Nederland, youtube <klik hier>.
 
Trimbos-instituut, het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Daartoe ontwikkelen en gebruiken de medewerkers kennis van hoge wetenschappelijke kwaliteit en bundelen ze ervaringen van patiënten en goede praktijkvoorbeelden. Voorts zetten zij zich in om deze kennis toe te passen. Programma Ouderen Het programma Ouderen richt zich op het verbeteren van de geestelijke gezondheid van ouderen. Binnen dit programma is o.a. aandacht voor het thema dementie. Het Trimbos-instituut besteedt aandacht aan de manier waarop mensen met dementie omgaan met de gevolgen van hun ziekte en de manier waarop het zorgaanbod daarop aansluit. Ook ondersteuning van mantelzorgers valt onder dit thema.

Trimbos-instituut: Monitor Woonvormen Dementie
De eerste resultaten van de nationale Monitor Woonvormen Dementie zijn gepubliceerd. Deze monitor wordt om de twee jaar uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van VWS. De resultaten bieden concrete aanknopingspunten om de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie te verbeteren. Er wordt duidelijk inzicht gegeven in de variatie in zorgaanbod, benodigde inzet van personeel en hun welbevinden, maar geeft ook resultaten over de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de bewoners binnen uiteenlopende woonvoorzieningen.
Bestel Rapport Monitor Woonvormen Dementie <klik hier>.
Meer informatie: www.trimbos.nl, www.trimbos.nl (programma Ouderen) en www.dementiedebaas.nl.

Programmaontwikkelaars

StudieArena heeft i.s.m. innovatiebureau DAZ het congresprogramma Moderne Dementiezorg samengesteld. Daarnaast verzorgt StudieArena de organisatie van de dag.

StudieArena organiseert in eigen beheer en geheel onafhankelijk congressen, studiedagen en werkconferenties op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen. StudieArena heeft tot doel het samenbrengen van bestuurders, beleidsmakers, managers en zorg en welzijnsmedewerkers in de langdurende zorg, met als motto: kennismaken is kennisdelen.
Meer informatie: www.studiearena.nl

innovatiebureau DAZ
, DAZ is een zorginnovatiebureau dat zich helemaal heeft gespecialiseerd in de processen rond zorgvernieuwing. De hoofdactiviteiten van DAZ vallen uiteen in twee groepen. Ten eerste het initiëren, begeleiden en ondersteunen van vernieuwende projecten in zorg, welzijn en wonen. Ten tweede het communiceren over innovaties, zodat die meer bekendheid en draagvlak krijgen. Bij beide hoofdactiviteiten bouwt DAZ bruggen tussen strategische keuzes van beleidsmakers en praktische veranderingen voor cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en anderen.
Meer informatie: www.anderszorgen.nl & www.hadikhetmaargeweten.nl.

Informatiestand

Ook dit jaar organiseerden wij een informatiemarkt waar u kennis kon maken met vernieuwende zorgoplossingen.

Kennisorganisaties en het bedrijfsleven kregen de mogelijkheid om zich op het congres te presenteren middels een informatiestand. Uw organisatie volgend jaar ook aanwezig met een informatiestand? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met StudieArena, graag informeren wij u over de mogelijkheden.

O.a. de volgende organisaties namen deel met een informatiestand:

Alzheimer Nederland geeft al ruim 25 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

Bartiméus, dé specialist, is er voor iedereen, jong en oud, blind of slechtziend. Bartiméus ondersteunt op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven. Of het nu gaat om een persoonlijk advies, een geschikt hulpmiddel, zelfstandigheid, een opleiding, het zoeken naar een baan of aanpassing in huis; Bartiméus ziet mogelijkheden.

Bohn Stafleu van Loghum is de grootste uitgeverij voor de gezondheidszorg in Nederland. Zij voert meerdere bekende merken als BSL, Mednet, Skipr en Bijzijn. Haar assortiment is uitgebreid en omvat diverse uitgiftevormen, zowel off- als online. De organisatie staat voor betrouwbare en kwalitatieve vakinformatie, dat nauw aansluit bij de wensen en behoeften van (aankomende) zorgprofessionals.

Bosch Zorgoplossingen Uw veiligheid, onze zorg! Bosch Care Solutions voorziet in alles wat nodig is om te garanderen dat mensen de hulp ontvangen die ze nodig hebben en dat ze zich veilig voelen. Ons volledige aanbod van hoogwaardige producten voor o.a. patiënten, hulpbehoevenden en senioren bevat sociale alarmeringsapparatuur (personenalerm, valdetector, alameringsservice), een draadloos verpleegoproepsysteem en randapparatuur. Bosch biedt oplossingen die op de momenten dat het nodig is, snelle en efficiënte hulp garanderen met één druk op de knop.

 • CBR
  Dementie en het rijbewijs
Het CBR is namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu belast met het bevorderen van de verkeersveiligheid. Onder andere door het beoordelen van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van bestuurders en de eventueel voor hen benodigde voertuigaanpassingen.
Dementie vormt niet per definitie een gevaar voor de verkeersveiligheid. Bij lichte dementie is het mogelijk om toch het rijbewijs voor privégebruik te behouden of te vernieuwen. Deskundigen van het CBR kunnen u adviseren over dementie en deelname aan het verkeer. Meer informatie over de normen voor de beoordeling van de rijgeschiktheid bij dementie en de procedure vindt u op de stand van het CBR.

CCE geeft advies over cliënten in de langdurige zorg die in een uitzichtloze situatie dreigen te komen. Voor cliënten met extreme zorgzwaarte verzorgt CCE de toetsing in het kader van de beleidsregel Toeslag Extreme Zorgzwaarte van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De kennis en ervaring uit consultaties worden gebruikt om expertise op te bouwen en over te dragen aan zorgverleners.

Dementelcoach, telefonische hulp voor de naasten van mensen met dementie. Uw hart luchten? Adviezen inwinnen? Uw problemen bespreken? Dat kan bij Dementelcoach in tien telefonische sessies met een persoonlijke en professionele coach. Kijk voor meer informatie naar de korte introductiefilm.

De zorg is volop in verandering. Veranderen is uitdagend en nodig. Veranderingsprocessen vragen om heldere keuzes aan de top, maar ook om draagvlak op de werkvloer. DAZ legt continu een link tussen strategische keuzes van het (top)management en hun praktische gevolgen op de werkvloer.

Easycare is een meetinstrument waarmee de gezondheidssituatie van kwetsbare ouderen op een gestandaardiseerde wijze in kaart gebracht wordt. Kenmerkend is dat het aspecten inventariseert op het gebied van gezondheid, wonen, en welzijn. Hiermee kan een analyse van de situatie van de oudere gemaakt worden, een diagnose gesteld worden en zo nodig een zorg-welzijns-of behandelplan opgesteld worden.

Gino staat voor informatiseringsoplossingen op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Vernieuwende toepassingen die organisaties echt verder helpen. Onze software blinkt uit door de doordachte combinatie van standaardisatie met flexibele en configureerbare inrichting. Hierdoor wordt het zorgproces rond de cliënt altijd adequaat ondersteund.

It Fits (sinds 1987) is de onbetwiste marktleider in totaaloplossingen in de zorg. Zij kennen de markt en de zorgdilemma's op de werkvloer. Compassie met de zorg is hun basis. Nuchtere kennis en oplossingsgericht denken zijn hun kwaliteiten.

LSS connect ontwikkelt innovatieve zorgoplossingen, waarmee de kwaliteit van leven van niet zelfredzame bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen toeneemt. Daarnaast wordt de inzet van medewerkers veel efficiënter, met name gedurende de nacht.
Aan de basis van onze zorgoplossingen staat LSS software, waarmee nieuwe technologische innovaties en domotica toepassingen met bestaande communicatie- en beveiligingssystemen gekoppeld tot een complete zorgoplossing.

Theater Veder maakt contact met mensen die daar door hun kwetsbare positie of ten gevolge van een aandoening moeite mee hebben. Dat doen zij vanuit de overtuiging dat de kracht van communicatie het welbevinden van mensen en de sociale cohesie bevordert. Door voorstellingen, maatwerkproducties en trainingen proberen zij het best haalbare in communicatie te bereiken met en voor mensen die daar niet goed (meer) toe in staat zijn.

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden, bijvoorbeeld op vragen van mensen met dementie en hun omgeving.
Een greep uit onze projecten: de ontwikkeling van het UAS-systeem voor woningalarmering, onderzoek naar het creëren van een ‘healing environment’ voor mensen met dementie, de toepassing van verschillende camouflagetechnieken  om het weglopen van mensen met dementie te voorkomen en projecten rond vroegsignalering en casemanagment.
Kortom: een diversiteit aan projecten, waarmee we u graag kennis laten maken!

Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door onderzoek en het delen van kennis.

De Tunstall Healthcare Group is wereldwijd marktleider in geavanceerde Tele-healthcare oplossingen. Door permanente innovatie lopen zij steeds voorop met technologische ontwikkelingen en vertrouwen inmiddels wereldwijd ruim 2,5 miljoen mensen dag en nacht op onze producten en systemen.

Verenso is de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters. Zij ondersteunt specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters bij de beroepsuitoefening en behartigt de beroepsinhoudelijke belangen. Verenso richt zich op positionering, kwaliteitsbeleid, belangenbehartiging voor de beroepsuitoefening, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van de aangesloten leden. Verenso ontwikkelt handreikingen en richtlijnen voor het medisch handelen. Verenso is federatiepartner van de KNMG.

Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met professionals uit het veld ontwikkelen we praktijkgerichte kennis die de langdurende zorg helpt verbeteren. Zo bereiken we meer kwaliteit van leven voor mensen die deze zorg nodig hebben.

Vilans helpt ontdekken waar blijvende verbeteringen in de langdurende zorg mogelijk zijn. Daarbij staat altijd de behoefte van mensen met een beperking voorop. Vilans helpt organisaties ook om deze verbeteringen toe te passen. Vilans is er voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, de zorg voor chronisch zieken en thuiszorg.

Wissner-Bosserhoff is Europees marktleider van kamerinrichtingen voor de intramurale zorg. Jaarlijks produceert Wissner-Bofferhoff 70000 bedden voor verkoop in 30 landen. In Nederland de snelst groeiende producent en leverancier van verpleegbedden. Het bedrijf kenmerkt zich door functionele veiligheid, design, kennis en innovatie. Zo heeft men het ruimteconcept memoriana ontwikkeld. Dit ruimte concept voor bewoners met dementie streeft er naar dementerende bewoners een aangename en veilige omgeving te bieden. memoriana ondersteunt de bewoner en ontlast de verpleging. Het ruimte concept is gebaseerd op  3 pijlers: Oriëntatie, Veiligheid en Zelfstandigheid.
Een aangenaam leven veiligstellen voor mensen met dementie zal in de toekomst voor onze samenleving een grote uitdaging zijn. Wissner-Bosserhoff wil met memoriana graag een bijdrage leveren.

Zorgplus ontwikkelt software voor allerlei sectoren in de zorg. Het bedrijf is ontstaan uit een grote zorginstelling en een overheidsinstantie. De kracht van de organisatie ligt in het feit dat er ontwikkeld wordt in samenwerking met de werkvloer op zowel zorg als administratief gebied. Naast het ontwikkelen van IT-oplossingen biedt ZorgPlus Systemen een scala aan diensten gerelateerd aan de automatisering voor de zorg.


Interessante websites dementiezorg

WEBSITE

OMSCHRIJVING

www.akta.nl Onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik
www.alzheimer-nederland.nl Landelijk Alzheimer kenniscentrum
www.alzheimercentrum.nl Alzheimercentrum Amsterdam
www.alzheimercentrumlimburg.nl Alzheimercentrum Maastricht
www.alzheimercentrumnijmegen.nl Alzheimercentrum Nijmegen
www.alzheimerliga.be Informatie over dementie
www.anderszorgen.nl Informatie over o.a. (techn.)hulpmiddelen
www.bmzm.nl Landelijke vereniging mantelzorgmakelaars
www.bureaufonkel.nl Inrichting van natuurlijke buitenruimtes
www.ciz.nl Indicatieorgaan zorg
www.clientenrechten.nl Informatie over rechten van zorgcliënten
www.consumentendezorg.nl Gebruikerservaringen met zorginstellingen
www.dcmnederland.nl Dementia Care Mapping (DCM)
www.dementelcoach.nl Telefonische hulp aan de mantelzorgers
www.dementia.nl Informatieve website dementie
www.dementie.be
www.dementiedebaas.nl
Informatieve belgische site
Ondersteuning mantelzorgers (Trimbos-instituut)
www.dementiegidszuidgelderland.nl Wegwijzer voor mensen met dementie
www.domoticawonenzorg.nl Informatie over de inzet van domotica
www.dot-midden-brabant.nl Dementie ondersteuningscentrum
www.eigen-kracht.nl Participatie en samenredzaamheid van burgers
www.erasmusmc.nl Centrum voor diagnostiek/begeleiding Pick-patiënten
www.focuscura.nl Adviesbureau op gebied van zorg en techniek
www.geheugenpoli.com Diagnose en behandelcentra
www.geheugenwinkeltilburg.nl Leverancier van hulpmiddelen bij dementie
www.geriant.nl O.a. cursussen over dementie- en ketenzorg
www.hadikhetmaargeweten.nl Praktische tips voor familie en verzorgenden
www.handy-wijzer.nl Informatie over technologie en regelgeving
www.herkendementie.nu Online test bij twijfel over dementie
www.hersenstichting.nl Hersenstichting Nederland
www.ideon-dementie.nl Kenniscentrum voor dementieprofessionals
www.igz.nl Inspectie gezondheidszorg
www.innovatiekringdementie.nl Kenniscentrum dementiezorg
www.jong-dement.nl Jong Dementerenden (binnenkort)
www.ketens-netwerken.nl Informatieve site over ketenzorg
www.kiesbeter.nl Vergelijkingswebsite van zorginstellingen
www.loc.nl Informatie cliëntenraden
www.mezzo.nl Informatie over steunpunten mantelzorg
www.mijngelderseroos.nl Informatie over dementie
www.modernezorg.tv Korte films over vernieuwende zorg
www.musictherapy.nl Muziektherapie
www.netwerkpraktijkverpleegkundigen.nl Informatie voor verpleegkundigen
www.odensehuis.nl Ontmoetings/activiteitencentrum
www.ontmoetingscentradementie.nl Locaties ontmoetingscentra in Nederland
www.ouderenpsychiatrie.nl Kenniscentrum ouderenpsychiatrie
www.pasaan.nl Leverancier verplaatsbare mantelzorgwoning
www.pgb.nl Per Saldo over persoongebonden budgetten
www.pick.nl Lotgenotensite Frontotemporale Dementie
www.pregoplus.nl Tips fysieke belasting bij de zorgverlening
www.senvzw.be Steunpunt Expertise Netwerken
www.sharecare.nl Cliëntgebonden websites voor mantelzorgers
www.slimwonenmetdementie.nl Innovatieve technische woonoplossingen
www.solg.nl Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid
www.stichtingboom.nl Beeld-/spelmateriaal en dementiezorg
www.sting.nl Beroepsvereniging verzorgenden
www.theaterveder.nl Interactieve (muziek-)theater methodiek
www.thuismetdementie.nl Wijkgerichte expertiseteams in Almere
www.trimbos.nl Kenniscentrum geestelijke gezondheidszorg
www.trimbos.nl/ouderen Trimbos programma Ouderen
www.venvn.nl Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland
www.vilans.nl Kenniscentrum Langdurende Zorg
www.warmeten.nl Informatie over kleinschalig koken
www.windesheim.nl Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg
www.zorgprogrammadementie.nl Zorgprogramma dementie (Vilans)