Congres Innovatieve Technologie in de Langdurende Zorg
10 maart 2009

Congres Innovatieve Technologie in de Langdurende Zorg

Datum
dinsdag 10 maart 2009
naar boven

Congres Innovatieve Technologie in de Langdurende Zorg

Inleiding Actueel

Inleiding

Landelijk Congres

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE IN DE LANGDURENDE ZORG

Implementatie van zorgtechnologie ter ondersteuning van 
de cliënt, professional & organisatie.
 

Maak kennis met de mogelijkheden van zorgtechnologie!

Op 10 maart 2009 organiseerde StudieArena in samenwerking met Vilans het Landelijk Congres Innovatieve Technologie in de Langdurende Zorg.
Tijdens dit congres hebben meer dan 200 deelnemers kennis gemaakt met uiteenlopende technologische toepassingen in de Langdurende Zorg en kreeg men advies over hoe techniek kan bijdragen aan innovatie in uw organisatie. 

Extra informatie n.a.v. het congres:
Luc de Witte heeft tijdens zijn inleiding gesproken over het boek Innovatieve Technologie in de Langdurende Zorg. Voor meer informatie over deze uitgave verwijzen wij u graag naar de uitgever: www.lemma.nl.
 
Hanneke Knibbe heeft tijdens het congres gesproken over businesscases. Enkele voorbeelden staan beschreven in het boek Markante Marges. Indien u dit boekt wilt ontvangen kunt u contact opnemen met Annemarie Klaassen van de Stichting RegioPlus, Platform Zorginnovatie.

Opzet programma

In het programma gingen we in op actuele ontwikkelingen op het gebied van zorgtechniek in de langdurende zorg en hoe techniek kan bijdragen aan innovatie in de zorg.
 
In drie sessies presenteerden wij vernieuwende technologische toepassingen ter ondersteuning van de cliënt, de zorgprofessional en de organisatie van het zorgproces. Dit werd geïllustreerd aan de hand van diverse voorbeelden en praktijkervaringen.
 
In het middagprogramma was ook aandacht voor het opstellen van businesscases, het implementatietraject, de financiering van zorgtechnologie en maakten men kennis met de Zorginnovatiewijzer.
 
Tijdens dit congres waren de volgende organisaties vertegenwoordigd met een informatiestand:

Achtergrondinformatie

De zorg staat voor een aantal grote uitdagingen, zoals een stijgende vraag naar langdurende zorg, een te verwachten tekort aan arbeidskrachten en een toenemend belang van samenwerking en afstemming in ketens en netwerken. Techniek biedt voor deze uitdagingen innovatieve oplossingen.
 
Toepassingen als zorg op afstand en domotica ondersteunen de zelfstandigheid van ouderen en chronisch zieken die graag thuis willen blijven wonen. Zorgtechnologie biedt ook ondersteuning aan zorgprofessionals. Zo kunnen technische hulpmiddelen arbeid besparen en fysiek zwaar werk verlichten zodat er meer tijd is om persoonlijke zorg te verlenen. Tot slot zijn er technologieën die de organisatie van zorgprocessen ondersteunen, zoals zorgregistratiesystemen, E-learning en kennissystemen voor professionals.
 
Laat u ook in de toekomst inspireren
op een congres van StudieArena!

Praat mee over dit thema op Twitter en Facebook #StudieArena

Extra informatie

Programmapartners

VILANS, dé Nederlandse kennisorganisatie voor de langdurige zorg. VILANS verzamelt, bewerkt en verspreidt toepasbare kennis waarmee vraag en aanbod van zorg, wonen en welzijn beter op elkaar afgestemd worden. Zodat de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en mensen met een handicap of chronische ziekte verbetert en zij binnen hun eigen mogelijkheden optimaal maatschappelijk kunnen participeren. Techniek ter ondersteuning van de professional, de cliënt en de organisatie krijgt daarbij speciale aandacht. www.vilans.nl »

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de volgende websites:

De volgende bedrijven en organisaties hebben tijdens het congres deelgenomen aan de informatiemarkt:

Handboek Langdurende zorg en technologie

Redactie: Helianthe Kort, Anneloes Cordia en Luc de Witte
 
Langdurende zorg en technologie gaat over innovaties in de zorg die mogelijk zijn door de toepassing van nieuwe technologie. Het boek richt zich op de langdurende zorg, zoals de thuiszorg, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg en niet zo zeer op de ziekenhuiszorg. Het doel van dit boek is tweeledig. Enerzijds willen we dat zorgprofessionals inzicht krijgen in welke innovaties mogelijk zijn voor hun werkveld, anderzijds willen we technologieaanbieders inzicht bieden in welke mogelijkheden zij kunnen benutten om diensten toepassingen voor de zorg succesvol te ontwikkelen en te implementeren.
 
Het boek bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt het speelveld van de zorg in Nederland geschetst en worden de belangrijkste ontwikkelingen in verschillende zorgsectoren geschetst. Er wordt beschreven welke vragen in deze sectoren spelen waarvoor technologie mogelijk een antwoord biedt. Deel twee beschrijft in een aantal korte hoofdstukken de technologische ontwikkelingen op heel verschillende terreinen. Hierbij staat de mogelijke betekenis van deze technologieën en ontwikkelingen voor de zorg centraal. In deel drie van het boek komen voorbeelden van concrete toepassingen aan de orde. Deel vier beschrijft een aantal randvoorwaarden die voor de ontwikkeling van technologie in de zorg van belang zijn. Dit deel bevat concrete tips en aanbevelingen voor iedereen die zich, geïnspireerd door de mogelijkheden, begeeft op het pad van innovatieve toepassing van technologie in de zorg.
 
Het boek is bedoeld voor docenten, studenten en professionals in de zorg om mogelijkheden voor kwaliteitsverbeteringen zorgproces optimalisatie te kunnen onderzoeken en zal docenten, studenten en professionals in technische beroepen meer inzicht geven in de kansen en implementatiemogelijkheden voor technologie in de zorg.
 
Voor meer informatie zie ook: www.lemma.nl.