Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website van de StudieArena, is het mogelijk dat de informative over onze producten en diensten op de website onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen je ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij je erop dat een bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van de StudieArena. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel je onze website bezoekt en ook niet weten waarvoor je de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit de StudieArena dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.